Сентенце грађанско право > Облигационо право

ПРЕКРШАЈНА И ГРАЂАНСКОПРАВНА ОДГОВОРНОСТ

О основаности тужбеног захтева тужиоца за накнаду штете првостепени суд може одлучити без обзира на исход прекршајног поступка.

НАКНАДА ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД ПРИМЕНЕ НЕУСТАВНОГ ОПШТЕГ АКТА

Судови опште надлежности су апсолутно ненадлежни да одлучују о накнади штете настале услед примене општег акта који је оглашен неуставним, уколико о накнади штете није одлучио Уставни суд.

НАПЛАТА КОРИШЋЕЊА ПАРКИНГ МЕСТА - ЗАСТАРЕЛОСТ И УГОВОРНА КАЗНА

На потраживање које се односи на наплату износа за коришћење паркинг места, има се применити једногодишњи рок застарелости. Не постоји правни основ за наплату доплатне карте која представља уговорну казну, увећану накнаду (врсту казне), чију наплату могу вршити само надлежни државни органи у оквиру својих законских овлашћења, а не и комунално предузеће на основу своје одлуке.

НАКНАДА ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД КУПОВИНЕ СТВАРИ СА ПРАВНИМ НЕДОСТАТКОМ

Купац има право на накнаду штете коју претрпи због правних недостатака на продатој ствари. Право купца да потражује накнаду штете коју је претрпео због куповине ствари са правним недостатком застарева у року од годину дана од дана сазнања за правне недостатке.

КАМАТА НА РЕГРЕСНО ПОТРАЖИВАЊЕ

На исплаћено регресно потраживање осигуравач има право на камату почев од дана када је оштећеном лицу исплатио накнаду штете.