Сентенце грађанско право > Парнични поступак

ТУЖБА СА ПОСЕСОРНИМ И ПРОТИВТУЖБА СА ПЕТИТОРНИМ ЗАХТЕВОМ

Није дозвољено подношење противтужбе са петиторним захтевом у парници која тече по посесорном захтеву.

ТРОШКОВИ ПРЕДЛОГА ЗА МИРНО РЕШЕЊЕ СПОРА

Након измена и допуна Закона о парничном поступку из маја месеца 2014. године, не постоји обавеза тужиоца да се пре подношења тужбе обрати Републичком јавном правобранилаштву са предлогом за мирно решавање спора, већ само могућност, те се трошак састава овог предлога не може сматрати нужним за вођење парничног поступка.

ТРОШКОВИ БРАНИОЦА ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ

Само нужни издаци браниоца исплаћују се из средстава органа поступка унапред, док се о висини награде браниоца и о томе ко ће сносити те трошкове одлучује пресудом или решењем којим се окончава поступак, или накнадно донетим решењем о трошковима.

СУДСКО ПОРАВНАЊЕ И ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

Нема места судском поравнању уколико пред судом није покренут парнични или ванпарнични поступак.

ПРЕДЛОГ ЗА НАСТАВАК ПОСТУПКА

Странка којој је одбачен предлог за наставак поступка, није преклудирана у свом праву да такав предлог поново поднесе.

ПРАВНИ ИНТЕРЕС ЗА ВОЂЕЊЕ ПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА

Уколико услед наступања чињенице која води престанку правног интереса за вођење поступка тужилац не повуче тужбу, суд мора мериторно одлучити о тужбеном захтеву.

ПОЗИВАЊЕ НА РОЧИШТЕ

Позивање тужиоца, који има пуномоћника, усменим прогласом решења о заказивању наредног рочишта, не ослобађа суд обавезе достављања позива за рочиште и пуномоћнику тужиоца и не може сматрати уредним позивањем тужиоца.

ОДБАЦИВАЊЕ ТУЖБЕ

Тужилац није преклудиран са правом да предложи доказе које је евентуално пропустио да истакне у тужби, у ком смислу пропуст тужиоца у овом правцу не може бити разлог за одбацивање тужбе у овој правној ствари.

НЕГАТОРНА ТУЖБА

Ако треће лице неосновано узнемирава власника или претпостављеног власника на други начин, а не одузимањем ствари, власник, односно претпостављени власник, може тужбом захтевати да то узнемиравање престане. Када је узнемиривањем проузрокована штета, власник има право да захтева накнаду штете по општим правилима о накнади штете. Право на подношење негаторне тужбе не застарева.

НАСТАВАК ПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА НАКОН ПРЕКИДА

Наслеђивање је, по својој правној природи, универзална сукцесија и наследник ступа у све наслеђивању подобне правне односе оставиоца. Смрћу лица отвара се његово наслеђе, а наследници стичу својство наследника. Ова универзална грађанскоправна сукцесија доводи до процесноправне сукцесије у погледу преносивих права.

ВРАЋАЊЕ У ПРЕЂАШЊЕ СТАЊЕ

Пропуштање рочишта одређеног поводом предлога за враћање у пређашње стање не представља разлог за одбачај предлога за враћање у пређашње стање као недозвољеног у смислу члана 111 ЗПП-а.

ПРОМЕНА СЕДИШТА ТУЖЕНОГ И МЕСНА НАДЛЕЖНОСТ

Ако се у току поступка промене околности на којима је заснована месна надлежност поступајућег суда, суд који је био надлежан у време подношења тужбе остаје и даље надлежан иако би услед промењених околности био надлежан други суд исте врсте.

МЕСНА НАДЛЕЖНОСТ СУДА У СПОРОВИМА ЗА НАКНАДУ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ ПРЕТРПЉЕНЕ УСЛЕД ПОВРЕДЕ НА РАДУ

Тужилац има право избора који ће суд бити месно надлежан у ситуацији када је једном тужбом тужено више лица и када за једног туженог конкурише месна надлежног једног суда у смислу члана 39 ЗПП-а, а за другог туженог месна надлежност другог суда у смислу члана 39 и 60 ЗПП-а.

УРЕДНОСТ ТУЖБЕ У КОЈОЈ НИЈЕ ОЗНАЧЕН ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК ТУЖЕНОГ КОЈИ ЈЕ ПРАВНО ЛИЦЕ

Пропуст тужиоца да у тужби означи законског заступника туженог који је правно лице није разлог за одбачаја тужбе, јер се ради о недостатку који је отклоњив.

ТРОШКОВИ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА

Трошкови привременог заступника туженог се могу сходном применом одредбе члана 163 ЗПП уподобити трошковима у поступку за обезбеђење доказа, због чега те трошкове сноси тужилац у чијем интересу је било постављање привременог заступника туженом.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ОД СУДСКИХ ТАКСИ

Предлог за ослобађање од плаћања судских такси у погледу радњи у поступку учињених до правноснажног окончања парничног поступка може се поднети и након правноснажног окончања поступка, уколико поступак за принудну наплату није покренут.

ПОСТУПАК ЛИКВИДАЦИЈЕ И ПАРНИЧНИ ПОСТПАК

Започети поступак ликвидације над туженим не спречава вођење парничног поступака против туженог у ликвидацији.

ТУЖБА ЗА УТВРЂЕЊЕ

Није дозвољена тужба којом се тражи утврђење непостојања дужничко - поверилачког односа између тужиље као дужника и туженог као повериоца.

ОДНОС ИЗМЕЂУ ПРЕДЛОГА ЗА ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА И ДРУГИХ ВАНРЕДНИХ ПРАВНИХ ЛЕКОВА

У случајевима у којима странка изјави ревизију и истовремено или после тога поднесе предлог за понављање поступка, суд ће посебним решењем одлучити који ће поступак наставити а са којим ће застати, узимајући у обзир све околности, а нарочито разлоге због којих су оба правн

ОДБИЈАЊЕ ТУЖЕНИХ ДА РАСПРАВЉАЈУ ПРЕД СУДОМ НАПУШТАЊЕМ РОЧИШТА

Одбијање тужених да расправљају пред судом и напуштање рочишта сматра се неоправданим изостанком тужених са рочишта.