Сентенце грађанско право > Стварно право

ТУЖБЕНИ ЗАХТЕВ У СПОРУ ЗА СМЕТАЊЕ ДРЖАВИНЕ

Тужбени захтев у спору за сметање државине мора да садржи или захтев за успостављање пређашњег стања (ако је у питању одузимање државине) или забрану даљег узнемиравања државине (ако је у питању само узнемиравање државине) или и једно и друго.

СМЕТАЊЕ ДРЖАВИНЕ

Држалац нема право на државинску заштиту у ситауцији када је до одузимања или узнемиравања државине дошло ради принудног извршења правоснажне судске одлуке.