ЗАШТИТА ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

 

Странкама се гарантује заштита права на суђење у разумном року и иста је регулисана одредбама Закона о заштити права на суђење у разумном року („Службени гласник РС" број 40/2015) који је ступио на снагу дана 01.01.2016. године.

 

По приговорима и жалбама у поступцима ради заштите права на суђење у разумном року поступа председник суда.

 

Право на суђење у разумном року има свака странка у судском поступку.

 

Странка не плаћа судску таксу у поступцима у којима се штити право на суђење у разумном року. Oви поступци су хитни и имају првенство у одлучивању.

 

Поступак у коме се штити право на суђење у разумном року почиње подношењем приговорa.

 

Приговор садржи следеће обавезне елементе: 

1) лично или пословно име странке и њено пребивалиште, боравиште или седиште;

2) лично или пословно име заступника или пуномоћника странке и његово пребивалиште, боравиште или седиште;

3) назив суда који води поступак или пред којим се води поступак, као и назив јавног тужилаштва које спроводи истрагу;

4) пословни број судског предмета или предмета јавног тужилаштва;

5) време трајања поступка, укључујући и време трајања истраге коју спроводи јавни тужилац;

6) податке о предмету суђења који указују на то да суд непотребно касни с одлучивањем;

7) податке о предмету истраге који указују на то да јавни тужилац одуговлачи спровођење истраге;

8) својеручни потпис странке или заступника или пуномоћника странке.

 

Странка подноси приговор Вишем суду у Новом Саду уколико овај суд води поступак или се пред њим води поступак, поводом ког подносилац тражи заштиту права на суђење у разумном року.