МЕДИЈАЦИЈА  


Медијација је начин да се реши спор на задовољство сваког ко је укључен у спор без потребе да се иде на суд.

 

Медијација је поступак у коме стране желе да спорни однос реше мирним путем уз помоћ једног или више посредника-медијатора који странама помажу да постигну заједничко добро решење. У медијацији стране одлучују о условима споразума и о свему што је битно за постизање споразума.

 

Медијација може бити примењена у било којој фази решавања насталог спора у имовинсико правним односима физичких и правних лица, трговинским, управним и кривичним стварима, у којима стране могу слободно да располажу својим захтевима и то како пре обраћања супростављених страна суду тако и после отпочињања поступка пред судом али само када обе стране то предложу јер је поступак медијације заснован на начелима добровољности, једнакости и равноправности.

 

Ако је споразум у поступку медијације постигнут пре покретања судског поступка он има снагу вансудског поравнања, уколико је састављен у писаној форми и није противан јавном поретку. Дејство је такво да када га у будућим односима једна од страна не би поштовала суд би у покренутом поступку спорни однос расправио на основу садржине тог споразума.

 

Међутим, споразум који стране постигну у поступку посредовања ако га након оцене сагласности са јавним поретком узме судија на записник има снагу судског поравнања и на основу Закона о извршном поступку представља извршну исправу ако гласи на испуњење одређене чинидбе.

 

Медијација је у потпуности добровољна што значи да било која страна у спору не може бити присиљена на поступак медијације и такође се може повући из њега у било ком моменту. Уколико спор не може бити решен медијациојом увек се може ићи на судски спор.

 

Извор: Закон о посредовању у решавању спорова („Сл. гласник РС“ бр. 55/2014)

Web stranica Министарства правде-Регистри- Регистар посредника