ЗВАНИЧАН СПИСАК СУДСКИХ ТУМАЧА И ПРЕВОДИЛАЦА (овде кликнути) 

 

 

 

 

 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице поставља и разрешава судске преводиоце и тумаче за подручје виших судова на територији Аутономне покрајне Војводине. Најмање једном годишње наведени Покрајнски секретаријат објављује оглас за постављење преводилаца у „Службеном гласнику Републике Србије“ и у једном од штампаних медија у Републици Србији. Решење о постављењу се доставља свим кандидатима за преводиоце и објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“.

 

Након постављења, преводилац пред председником вишег суда на чијем подручју има пребивалиште полаже заклетву.

 

Преводилац је потребно да има печат округлог облика, пречника 38 мм који садржи име, презиме, ознаку: „судски преводилац“, са назнаком језика за који је постављен и место пребивалишта преводица. Преводилац доставља отисак свог печата и својеручни потпис вишим судовима.

 

Одредбом члана 13. Правилника о сталним судским тумачима (Сл. гласник РС“ бр. 116/08, 104/09, 35/10 и 80/16) прописано је да преводилац дужан да води дневник извршених превода и овера који садржи следеће податке: 1) редни број уписа; 2) датум пријема исправе или другог писмена ради превођења; 3) број и датум акта суда или другог државног органа или организације на чији захтев се врши превођење, односно лично име, адресу и матични број подносиоца исправе; 4) предмет превода (кратка ознака садржине исправе, са назнаком да ли се превод има употребити у земљи или иностранству); 5) износ неплаћене награде и трошкова за превод; 6) потврду подносиоца о пријему писмена и превода са датумом пријема; 7) напомену.

 

Дневник извршених превода и овера који је прошивен јемствеником оверава печатом и потписом председник вишег суда.

 

Председник вишег суда врши надзор над радом преводиоца. О неуредном или несавесном вршењу послова преводиоца обавештава Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице. Преводилац ће бити разрешен: 1) ако то сам затражи; 2) ако се утврди да нису постојали, односно да су престали услови за постављење; 3) ако буде осуђен за кривично дело које га чини недостојним или неподобним за вршење послова преводиоца; 4) ако му на основу судске одлуке буде одузета или ограничена пословна способност; 5) ако се на начин прописан законом утврди да је изгубио радну способност; 6) ако неуредно или нестручно врши послове преводиоца.

 

Решење о разрешењу преводиоца доноси Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице. Против решење о разрешењу преводилац може покренути управни спор. Преводилац који је разрешен брише се из евиденције о преводиоцима, што се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“. Решење о разрешењу преводиоца доставља се председнику вишег суда по месту пребивалишта преводиоца.

 

Разрешени преводилац дужан је да председнику вишег суда преда дневник извршених превода и овера, печат и преостале предмете за превођење у року од осам дана од пријема решења о разрешењу.

 

Судски преводиоци и тумачи за потребне информације се могу обратити Јелени Остојин, судијском помоћнику у управи суда, телефон: 021/4876-482