:: Унутрашње уређење > Судије поротници

СУДИЈЕ ПОРОТНИЦИ


Судска већа су мешовита, тј. поред професионалних судија, у пресуђивању учествују и судије поротници. Они представљају грађане који учествују у суђењима.

 

Именовање судија поротника

Увек се врши се за одређени суд.

За судију поротника може бити именован пунолетни држављанин Републике Србије који је достојан функције судије. При именовању се води рачуна о полу, старости, занимању и друштвеном положају кандидата, о знању, стручности и склоности ка појединим врстама судских ствари. Судија поротник именује се на пет година и може бити поново именован.

 

Судију поротника именује Високи савет судства на предлог министра надлежног за правосуђе. Пре предлагања, министар прибавља мишљење суда за који се судија поротник именује. За судију поротника може бити именовано пунолетно лице које у моменту именовања има мање од седамдесет година живота.

 

Специфичан је случај када се ради о саставу судских већа која поступају у породичним споровима. Тада поротници морају бити стручна лица који имају искуства у раду са децом и младима. У кривичним поступцима према малолетницима судије поротници се бирају из редова наставника, учитеља, васпитача и других стручних лица која имају искуства у раду са децом и младима.

 

Удаљење и престанак функције поротника

Председник суда ће удаљити судију поротника с функције ако је против њега покренут поступак за кривично дело због кога може бити разрешен или поступак за разрешење.

 

Судија  поротник не може бити адвокат, нити сме пружати правне услуге и стручне савете уз накнаду. С функцијом судије поротника неспојиве су и друге службе, послови и поступци који би били опречни достојанству и независности судије или штетни по углед суда.

 

Функција судије поротника престаје у случају: укидања суда у коме обавља функције, разрешења и истеком мандата.

 

Поступак у коме се утврђују разлози за престанак функције судије поротника покреће: председник суда, председник непосредно вишег суда, председник Врховног касационог суда и  министар надлежан за правосуђе

Поступак води и одлуку доноси Високи савет судства.

 

Функција судије поротника не престаје због навршења радног века.

 

Судија поротник има право на: накнаду трошкова насталих током вршења функције, накнаду за изгубљену зараду, награду. 

 

Евиденција о судијама поротницима, као и евиденција потребних података за вођење личних листова судија поротника налази се у судској управи.

 

Одлуком о броју судија поротника у судовима ("Сл. гласник  РС", број 88/09) за Виши суд у Новом  Саду утврђен је број од 44 судија поротника. Одлуком Високог савета судства о именовању судија поротника за мандатни период од пет година ("Сл. гласник РС", број 144/2014) за Виши суд у Новом Саду именовано је 43 судија поротника.