:: > Судске таксе

СУДСКА ТАКСА

 

Судска такса се плаћа на одговарајући рачун прихода органа, а као доказ о уплати, таксени обвезник прилаже уплатницу.   

 

Судска такса до 5000 динара може да се плаћа и путем судских таксених марки. Судске таксене марке могу се купити на шалтерима Поште Србије, израђене су у апоенима од 10 до 5000 динара. 

 

 

Износ судских такси је одређен Законом о судским таксама.

 

Жиро рачуни Вишег суда у Новом Саду:

 

840-29598845-12  - републичка такса

 

840-29572845-24 – трошкови кривичног поступка, паушали, новчане казне, одузета имовинска корист

 

840-252802-68 - депозит

 

модел: није потребно ништа уписивати 

позив на број: уписати број предмета на који се односи уплата