:: Обрасци и уверења > Уверења за правна лица

 

ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ЗА ПРАВНА ЛИЦА


 

Виши суд у Новом Саду издаје уверење да се против правног лица не води кривични поступак.

 

Уверење се издаје за Виши суд у Новом Саду.

 

Ради добијања ове врсте уверења потребно је да се поднесе захтев у којем ће се навести:

 

            1. адреса правног лица,

            2. регистарски број,

            3. матични број,

            4. ПИБ,

            5. сврха издавања.

 

 

Уз захтев је потребно приложити доказ о извршеној уплати судске таксе за издавање уверења који износи 190,00 динара и уплаћује се на жиро рачун840-29598845-12 број модела 97 позив на број: 26-223-106399502.

 

Све детаљније информације можете добити на бр. телефона: 021/4876-450.

 

Виши суд у Новом Саду уверења издаје сваког радног дана у периоду од 09,00 часова до 13,00 часова, на трећем спрату, у соби 368а.