:: Судска писарница и архива > Судска писарница

СУДСКA ПИСАРНИЦA

 

Општи подаци о судској писарници-детаљније

 

 

Контакт странака са писарницама 

 

Странка која жели да покрене поступак пред судом или да преда одређени поднесак суду, тужба или неки други поднесак, предаје се у најмање два примерка у пријемну канцеларију суда. Пријемна канцеларија поднеске странака прослеђује писарници која поднесак заводи у одговарајући уписник и на тај начин формира судски предмет који добија словну ознаку и број. Предмети добијају словне ознаке према врсти спора која је у питању, на пример: К-кривични предмети, П-парнични предмети. Странкама је важно да знају ознаку и број предмета, јер ће им та информација бити потребна ако касније буду желеле да изврше увид у предмет. Међутим, уколико странка не зна ознаку и број предмета, службеник писарнице може на основу имена странке пронаћи и тако странци омогућити увид у предмет или саопштити његову ознаку.

 

Сходно Судском пословнику, како би се упознала са предметом странка треба да:

 

1. попуни образац 134 – представља  Захтев архиви за доставу списа

2. попуни образац 135 – представља  Захтев за разгледање списа

3. попуни образац 136 – представља  Захтев за препис и фотокопирање

 

Тек по одобрењу судије или председника суда (када се ради о архивираним предметима) и извршеном препису-фотокопији, подносилац молбе се обавештава да дође у суд, уз доказ о томе да је платио таксу (која се уплаћује на жиро-рачун Вишег суда).

 

 

ОДСЕЦИ ПИСАРНИЦЕ, ИНФОРМАЦИЈЕ, КОНТАКТИ

 

Писарница у Вишем суду у Новом Саду, на основу Судског пословника и Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, подељена је на три одсека.

                        1. пријем и експедиција

                        2. грађанска писарница

                        3. кривична писарница

Управитељ судских писарница је Душанка Кнежевић - телефон: 021/4876-455.

 

ПРИЈЕМ И ЕКСПЕДИЦИЈА ПОШТЕ:


Пријемна канцеларија налази се на III спрату, у соби број 380.

Телефон: 021/4876-470.

Писмена се примају током трајања радног времена суда.

 

ГРАЂАНСКА ПИСАРНИЦА:


Грађанска писарница се налази на III спрату, у соби 363.

Телефон: 021/4876-449

Ова писарница води следеће уписнике судских предмета: „Гж“, „Гж1“, „Гж2“ (другостепени грађански предмети), „П“, „П1“, „П2“ (парнични предмети), „Р“ (разни грађански предмети), „РЕХ“ (рехабилитације), „Пом И1“ и „Пом И2“ (излазне замолнице).

 

КРИВИЧНА ПИСАРНИЦА:

 

Кривична писарница се налази на III спрату и  подељена је на три дела:

 

Првостепена кривична писарница се налази у соби број 381, телефон 021/4876-471 и 021/ 4876-450.

Другостепена кривична писарница се налази у соби број 367, телефон 021/4876-455.

Кривична писарница за предходни поступак и малолетничке предмете се налази у соби број 368 а, телефон: 021/4876-458.

  

Казнена евиденција Вишег суда налази се у канцеларији број 368 a, на III спрату, телефон: 021/4876-458.

Проверава да ли се против неког лица води истрага или кривични поступак по оптужници и оптужном предлогу који није правоснажно окончан. У уписник о казненој евиденцији се заводе молбе физичких и правних лица за издавање уверења о томе да ли се против њих води кривични поступак по оптужници и оптужном предлогу који није правоснажно окончан.