:: Судска писарница и архива > Архива

АРХИВА

 

Правноснажно решени предмети се архивирају и чувају на основу писмене одлуке судије. У архиви се чувају и сви уписници и именици из ранијих година, уколико нису потребни за текући рад. Предмети у којима је поступак правноснажно прекинут евидентирају се посебно, чувају у приручној архиви и не уништавају. Архивирањем предмета се бави архивар.

 

Архива Вишег суда у Новом Саду налази се у сутерену зграде, телефон: 021/4876-194, 021/4876-470. Архивар суда је Влаовић Радислав.

 

 

УВИД И ФОТОКОПИРАЊЕ СПИСА ИЗ АРХИВЕ

 

Увид и фотокопирање списа може да тражи само странка у поступку или треће лице које за то оправда интерес.

 

По правноснажном окончању поступка дозволу за прегледање и фотокопирање списа даје председник суда.

 

Потребно је да се попуни образац 136 –  Захтев за препис и фотокопирање списа ( који се налази у Пријемној канцеларији суда, на III спрату, соба 380).

 

По одобрењу председника суда и извршеном препису-фотокопији, подносилац молбе се обавештава да дође у суд, уз доказ о томе да је платио таксу (која се уплаћује на жиро-рачун Вишег суда у Новом Саду или путем судских таксених марки).

 

За увид у спис предмета односно захтев за фотокопирање плаћа се за сваку фотокопирану страну по 20 динара.

 

жиро рачун за уплату: 840-29598845-12, број модела 97, позив на број: 26-223-106399502