:: Односи са јавношћу > Сарадња са медијима

САРАДЊА СА МЕДИЈИМА

 

У „Повељи о људским и мањинским правима и грађанским слободама“ наведено је да свако има право на приступ подацима који су у поседу државних органа, у складу са законом.

 

Уставом Републике Србије наводи се да у Републици Србији нема цензуре, а надлежни суд може спречити ширење информација и идеја путем средстава јавног обавештавања само ако је то неопходно због:

            1. спречавања позивања на насилно рушење Уставом утврђеног поретка или нарушавања територијалног интегритета Републике Србије,

            2. спречавања пропагирања рата или подстрекавања на непосредно насиље

            3. спречавања заговарања расне, националне или верске мржње, којом се подстиче на дискриминацију, непријатељство или насиље.

 

Свако има право да буде обавештен о питањима која су од јавног значаја, и то истинито, потпуно и благовремено.

 

У циљу уједначавања праксе у поступању Вишег суда у Новом Саду према медијима и обезбеђивању потребних услова за јавност рада суда у вези с актуелним информацијама и поступцима који се воде у овом суду, значајне су следеће одредбе закона из ове области:

 

1. Законик о кривичном поступку

 

Главни претрес је јаван и могу му присуствовати само лица старија од 16 година (члан 362 ЗКП).

 

Од отварања заседања, па до завршетка главног претреса, веће може у свако доба, по службеној дужности или по предлогу странака или браниоца, али увек након њиховог изјашњења, искључити јавност из целог главног претреса или једног његовог дела, ако је то потребно ради заштите:интереса националне безбедности, чувања јавног реда и морала, интереса малолетника, приватности учесника у поступку или других оправданих интереса у демократском друштву (члан 363 ЗКП).

 

Евентуално искључење јавности се не односи на странке, браниоца, оштећеног и њиховог заступника и пуномоћника тужиоца (члан 364 ст.1 ЗКП).

 

Веће може дозволити да главном претресу из кога је јавност искључена присуствују поједина службена лица, научни и јавни радници, а на захтев оптуженог може то дозволити и његовом брачном другу, блиским сродницима и лицу с којим живи у ванбрачној заједници или каквој другој трајној заједници живота. Председник већа ће упозорити лица која присуствују главном претресу на коме је искључена јавност да су дужни да као тајну чувају све оно што су на претресу сазнала и указаће им на то да одавање тајне представља кривично дело (члан 364 ЗКП).

 

Одлуку о искључењу јавности доноси веће решењем које мора бити образложено и јавно објављено. Решење о искључењу јавности може се побијати само у жалби на пресуду или решењу које одговара пресуди (члан 365 ЗКП).

 

 

2. Закон о парничном поступку 

 

Главна расправа је јавна. Расправи могу присуствовати само лица старија од 16 година, осим ако је законом другачије прописано (члан 321 ЗПП).

 

Суд може искључити јавност из целе главну расправу или једног њеног дело ради заштите интереса малолетника или приватности учесника у поступку. Суд може искључити јавност уколико се законом предвиђеним мерама за одржавање реда не би могло обезбедити несметано одржавање расправе (члан 322 ЗПП).

 

Искључење јавности се не односи на странке, њихове законске заступнике, пуномоћнике и умешаче. Суд може дозволити да главној расправи на којој је јавност искључена присуствују поједина законом овлашћена службена лица и научни и јавни радници, ако је то од интереса за њихову службу, односно научну делатност. На захтев странке, расправи на којој је искључена јавност ће да присуствују највише два лица која она одреди. Суд ће упозорити лица која присуствују расправи на којој је јавност искључена да су дужна да као тајну чувају све оно што су на расправи сазнала и указаће им на последице одавања тајне (члан 323).

 

Суд одлучује о искључењу јавности решењем које мора бити образложено и јавно објављено. Против решења о искључењу јавности није дозвољена посебна жалба (члан 324). Одредбе о јавности на главној расправи сходно се примењују и на осталим рочиштима (члан 325).

 

 

3. Породични закон

 

У поступцима везаним за породичне односе јавност је искључена.

 

Подаци из судских списа спадају у службену тајну и њу су дужни да чувају сви учесници у поступку којима су ти подаци доступни (члан 206).

 

Остали сегменти рада Вишег суда у Новом Саду (грађанско судовање и судска пракса), у предметима за које постоји медијско интересовање, на одговарајући начин ће бити предочени путем портпарола за медије.

 

Значајне су и одредбе Судског пословника које упућују на то да су председник суда, судије и судско особље дужни да обезбеде потребне услове, као и одговарајући приступ медијима у погледу актуелних информација и поступака који се воде у суду, водећи при том рачуна о интересима поступка, приватности и безбедности учесника у поступку, а све у циљу обезбеђивања објективног, правовременог и тачног обавештавања јавности о раду суда и судским поступцима.

 

Председник и портпарол суда дају обавештења за медије о раду суда и појединим предметима.     

 

Фотографисање, аудио и видео снимање у згради суда може се обавити само уз претходно прибављено писмено одобрење председника, у складу са посебним законом.

 

Фотографисање, аудио и видео снимање на рочиштима, у циљу јавног приказивања снимка, обавља се по одобрењу председника, уз претходно прибављену сагласност председника већа, судије и писаног пристанка странака и учесника снимљене радње. Приликом давања одобрења за фотографисање и снимање води се рачуна о интересовању јавности, интересу поступка, приватности и безбедности учесника у поступку.

 

Фотографисање, аудио и видео снимање у судници, након прибављеног одобрења, обавља се под  надзором судије, на начин који обезбеђује несметан ток суђења и ред у судници.

 

Представнике средстава јавног информисања Виши суд у Новом Саду сваког месеца обавештава о заказаним суђењима, тј. о њиховом распореду, за следећи месец.

 

Представници средстава јавног информисања су дужни да поднесу молбу за фотографисање и аудио и видео снимање у Вишем суду у Новом Саду (у згради суда, на рочиштима и у судници). Молбу подносе или судској управи на IV спрату, соба број 402, или преко факса 521-546, или електронским путем на адресу pr@ns.vi.sud.rs

 

Молбу  је неопходно поднети неколико дана раније, ради благовременог одлучивања и успешне сарадње.


Портпарол Вишег суда у Новом Саду

Јелена Остојин

063/588-793