:: Односи са јавношћу > Начело јавности

НАЧЕЛО ЈАВНОСТИ РАДА СУДА 

 

Начело јавности суђења, изражено кроз принцип да суд одлучује на основу јавног расправљања, има за циљ да упозна грађане са остваривањем судске функције, омогући им да упознају прописе у одређеним областима и да утичу на рад правосуђа и поштовање права. Судски поступак је начелно јаван, што подразумева право свих пунолетних грађана да присуствују процесним радњама које се подразумевају у судском поступку и њихово право да буду информисани о току и резултату судског поступка.

 

Јавност је у појединим фазама или појединим врстама судских поступака законом искључена.

 

Након подизања оптужнице и њеног ступања на правну снагу, начело јавности суђења се доследно остварује, што подразумева право свих пунолетних грађана да присуствују главном претресу у кривичном поступку и изрицању пресуде. Изузетак је кривични поступак који се води према малолетницима, који је, ради заштите интереса малолетника, увек и у потпуности нејаван.

 

У грађанском (парничном) поступку такође је законом изричито прописан принцип јавности главне расправе, што подразумева право пунолетних грађана да присуствују и прате судску расправу, а што је у пракси често ограничено због недовољног капацитета судских просторија. Изузетак су поједине врсте парничних поступака у којима је законом искључена јавност, а то су брачни спорови и спорови који се тичу односа родитеља и деце.

 

Без обзира на законом прокламовано начело јавности суђења, постоји могућност да суд искључи јавност са главне расправе у парничном поступку или са главног претреса у кривичном поступку, из разлога који су законом прописани (интерес чувања службене, пословне или личне тајне, интерес јавног реда, морални разлози итд). Када  одлучи да искључи јавност, суд мора одлуку о томе донети у форми образложеног решења, које се јавно објављује, и тада расправи или претресу могу да присуствују само странке и, уз дозволу суда, службена лица и научни радници који су обавезни да чувају као тајну све што су сазнали на расправи или претресу. И у случају када је јавност искључена с главног претреса или расправе, постоји обавеза суда да јавно изрекне пресуду, односно да јавно прочита пресуду. Уколико је суд у поступку незаконито искључио јавност, то представља битну повреду поступка која води укидању судске одлуке од стране вишег суда у поступку по жалби.

 

Поступак по жалби је и у кривичном и у парничном поступку нејаван, што значи да другостепени суд одлучује о жалби на нејавној седници, изузев када другостепени суд отвара расправу или главни претрес, којима грађани могу присуствовати.