:: Односи са јавношћу > Информације од јавног значаја

СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

 

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја

(„Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07 и 104/09)

 

Овим законом су регулисана права у вези с приступом информацијама од јавног значаја, којима располажу органи јавне власти. Основно начело које се овим  законом промовише јесте да свако ко затражи има право да сазна сваку информацију која је у поседу власти, осим када је законом другачије одређено.

 

Информација од јавног значаја, у смислу овог закона, јесте информација којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези с радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а која се односи на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.

 

Законом су таксативно наведени случајеви у којима се тражиоцу може одбити приступ траженој информацији. Ван изузетака прописаних законом, сваки приступ траженој информацији је слободан.

 

 

Право приступа информацији подразумева:

 

1. право да се тражиоцу саопшти да ли орган уопште поседује тражену информацију

2. право увида у документ који садржи информацију

3. право на копију документа

4. право тражиоца да му се документ који садржи тражену информацију достави факсом или путем обичне или електронске поште.

 

Приступ траженој информацији може бити ограничен само уколико је то неопходно ради заштите живота и здравља неког лица, интереса вођења судског поступка или неког другог правно уређеног поступка или откривања учиниоца кривичног дела, фер поступања и правичног суђења, ако би озбиљно угрозио одбрану земље, националну или јавну безбедност, или међународне односе, битно умањио способност државе да управља економским процесима у земљи, или битно отежао остварење оправданих економских интереса, учинио доступним информацију или документ за који је прописима или службеним актом заснованим на закону одређено да се чува као државна, службена, пословна или друга тајна, односно који је доступан само одређеном кругу лица, а због чијег би одавања могле наступити тешке правне или друге последице по интересе заштићене законом, који претежу над интересом за приступ информацији.  

 

Орган власти не мора тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја уколико се ради о информацији која је већ објављена и доступна у земљи или на интернету. У том случају ће орган власти у одговору на захтев означити носач информације (број службеног гласила, назив публикације и сл) и где је и када тражена информација објављена, осим у случају да је то општепознато.

 

Поступак по захтевима:

 

1. Тражилац подноси писмени захтев органу власти за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја. Захтев мора садржати:

            а) назив органа власти,

            б) име, презиме и адресу тражиоца,

            ц) што прецизнији опис информације која се тражи

            д) може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.

 

Тражилац не мора навести разлоге за захтев. Ако захтев не садржи податке, односно ако захтев није уредан, овлашћено лице органа власти дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, орган власти ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног.

 

2. Орган којем је поднет захтев дужан је да о њему одлучи у року од 15 дана од дана пријема захтева, а у компликованијим случајевима рок се може продужити, али не више од 40 дана.

 

3. Ако удовољи захтеву тражиоца, орган ће о томе сачинити службену белешку, а у случају одбијања захтева донеће решење са образложењем и доставити га тражиоцу.

 

4. Против решења којим се одбија захтев за слободан приступ информацијама тражилац има право жалбе поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података личности у року од 15 дана од дана пријема решења. Законски рок у коме повереник треба да донесе одлуку по жалби је 30 дана од дана предаје жалбе.

 

Решења повереника су обавезујућа, коначна и извршна.

 

Овим законом је повереник за информације од јавног значаја установљен као самостални државни орган, независан у вршењу своје власти, који сходно одредбама закона има положај другостепеног органа приликом решавања основаности захтева за приступ информацијама од јавног значаја.

 

 

ОБРАСЦИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ЖАЛБИ налазе се на сајту Повереника за информације од јавног значаја.

http://www.poverenik.rs/

 

 

Све потребне обрасце можете пронаћи на страни Обрасци.