:: Обрасци и уверења > Уверења - Посебно одељење за сузбијање корупције

 

 

Министарство правде је дана 25.06.2020. године доставило обавештење да правна лица могу захтев за издавање потврда о неосуђиваности да подносе у било ком суду на територији Републике Србије, независно од општине седишта правног лица и месне надлежности суда.

 

Захтев за уверење се подноси на пријемном шалтеру у приземљу судске зграде Вишег суда у Новом Саду – Посебно одељење за сузбијање корупције, Булевар Ослобођења бр.69а, сваког радног дана у периоду од 08,00 до 14,00 часова.

 

Уверење за кривична дела за која је надлежно Посебно одељење за сузбијање корупције  издаје се на пријемном шалтеру суда на којем је захтев и предат у периоду од 13,00 до 14,00 часова у року од пет радних дана од дана предаје захтева.

 

Правна и физичка лица чије је седиште тј. адреса пребивалишта ван територије града Новог Сада, захтев могу поднети путем поште, на адресу  Виши суд у Новом Саду – Посебно одељење за сузбијање корупције, Булевар ослобођења бр.69а, 21000 Нови Сад. Уверење суд доставља такође путем поште, након обраде примљеног захтева.

 

 

Захтев за уверење о подацима из казнене евиденције за ПРАВНА ЛИЦА.

 

 

Захтев за уверење да се против физичког лица не води истрага и да није подигнута оптужница или поднет оптужни предлог.

Захтев за издавање уверења за физичко лице - Посебно одељење за сузбијање корупције

 

 

 

Кoнтaкт тeлeфoн 021/210-7012; 021/210-7013, у пeриoду oд 13,00 дo 14,00 чaсoвa.