:: > Начело јавности

НАЧЕЛО ЈАВНОСТИ РАДА СУДА 

 

Начело јавности суђења, изражено кроз принцип да суд одлучује на основу јавног расправљања, има за циљ да упозна грађане са остваривањем судске функције, омогући им да упознају прописе у одређеним областима и да утичу на рад правосуђа и поштовање права. Судски поступак је начелно јаван, што подразумева право свих пунолетних грађана да присуствују процесним радњама које се подразумевају у судском поступку и њихово право да буду информисани о току и резултату судског поступка.

 

Јавност је у појединим фазама или појединим врстама судских поступака законом искључена.

 

Након подизања оптужнице и њеног ступања на правну снагу, начело јавности суђења се доследно остварује, што подразумева право свих пунолетних грађана да присуствују главном претресу у кривичном поступку и изрицању пресуде. Изузетак је кривични поступак који се води према малолетницима, који је, ради заштите интереса малолетника, увек и у потпуности нејаван.

 

У грађанском (парничном) поступку такође је законом изричито прописан принцип јавности главне расправе, што подразумева право пунолетних грађана да присуствују и прате судску расправу, а што је у пракси често ограничено због недовољног капацитета судских просторија. Изузетак су поједине врсте парничних поступака у којима је законом искључена јавност, а то су брачни спорови и спорови који се тичу односа родитеља и деце.

 

Без обзира на законом прокламовано начело јавности суђења, постоји могућност да суд искључи јавност са главне расправе у парничном поступку или са главног претреса у кривичном поступку, из разлога који су законом прописани (интерес чувања службене, пословне или личне тајне, интерес јавног реда, морални разлози итд). Када  одлучи да искључи јавност, суд мора одлуку о томе донети у форми образложеног решења, које се јавно објављује, и тада расправи или претресу могу да присуствују само странке и, уз дозволу суда, службена лица и научни радници који су обавезни да чувају као тајну све што су сазнали на расправи или претресу. И у случају када је јавност искључена с главног претреса или расправе, постоји обавеза суда да јавно изрекне пресуду, односно да јавно прочита пресуду. Уколико је суд у поступку незаконито искључио јавност, то представља битну повреду поступка која води укидању судске одлуке од стране вишег суда у поступку по жалби.

 

Поступак по жалби је и у кривичном и у парничном поступку нејаван, што значи да другостепени суд одлучује о жалби на нејавној седници, изузев када другостепени суд отвара расправу или главни претрес, којима грађани могу присуствовати.

Начело јавности суђења, изражено кроз принцип да суд одлучује на основу јавног расправљања, има за циљ да упозна грађане са остваривањем судске функције, омогући им да упознају прописе у одређеним областима и да утичу на рад правосуђа и поштовање права. Судски поступак је начелно јаван, што подразумева право свих пунолетних грађана да присуствују процесним радњама које се подразумевају у судском поступку и њихово право да буду информисани о току и резултату судског поступка.


 


Јавност је у појединим фазама или појединим врстама судских поступака законом искључена. Пример за то је истрага. Иако законом није изричито прописана тајност истраге, тумачењем законских одредаба које се односе на истрагу, али и из саме суштине истраге (која има за циљ прикупљање доказног материјала ради одлучивања о томе има ли основа за оптужење неког лица и обезбеђење доказа који ће се изводити на главном претресу) произилази да истражним радњама могу присуствовати само странке (осумњичени, његов бранилац и тужилац). Иако грађани не могу да присуствују истражним радњама, не постоји сметња да се јавност путем средстава јавног информисања обавести о следећем:


            - да се против одређеног лица води истрага за одређено кривично дело;


            - о одређивању притвора и истрази;


            - да је донето решење о прекиду или обустави истраге;


            - да је истражни поступак окончан достављањем судских истражних списа овлашћеном тужиоцу који одлучује о подизању оптужнице.


 


Након подизања оптужнице и њеног ступања на правну снагу, начело јавности суђења се доследно остварује, што подразумева право свих пунолетних грађана да присуствују главном претресу у кривичном поступку и изрицању пресуде. Изузетак је кривични поступак који се води према малолетницима, који је, ради заштите интереса малолетника, увек и у потпуности нејаван.


 


У грађанском (парничном) поступку такође је законом изричито прописан принцип јавности главне расправе, што подразумева право пунолетних грађана да присуствују и прате судску расправу, а што је у пракси често ограничено због недовољног капацитета судских просторија. Изузетак су поједине врсте парничних поступака у којима је законом искључена јавност, а то су брачни спорови и спорови који се тичу односа родитеља и деце.


 


Без обзира на законом прокламовано начело јавности суђења, постоји могућност да суд искључи јавност са главне расправе у парничном поступку или са главног претреса у кривичном поступку, из разлога који су законом прописани (интерес чувања службене, пословне или личне тајне, интерес јавног реда, морални разлози итд). Када  одлучи да искључи јавност, суд мора одлуку о томе донети у форми образложеног решења, које се јавно објављује, и тада расправи или претресу могу да присуствују само странке и, уз дозволу суда, службена лица и научни радници који су обавезни да чувају као тајну све што су сазнали на расправи или претресу. И у случају када је јавност искључена с главног претреса или расправе, постоји обавеза суда да јавно изрекне пресуду, односно да јавно прочита пресуду. Уколико је суд у поступку незаконито искључио јавност, то представља битну повреду поступка која води укидању судске одлуке од стране вишег суда у поступку по жалби.


Поступак по жалби је и у кривичном и у парничном поступку нејаван, што значи да другостепени суд одлучује о жалби на нејавној седници, изузев када другостепени суд отвара расправу или главни претрес, којима грађани могу присуствовати.


 


СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА


 


Слободан приступ информацијама у поседу јавних власти може се посматрати као историјска тековина демократизације државе и инструмент који се налази, пре свега, у служби грађана. Право на приступ информацијама од јавног значаја је основ за квалитетно и ефикасно остваривање и других људских права и слобода. То је моћно средство у рукама грађана, којим они контролишу рад државних органа.


 


Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја


(„Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07 и 104/09)


Овим законом су регулисана права у вези с приступом информацијама од јавног значаја, којима располажу органи јавне власти, ради остварења и заштите интереса јавности да зна и остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва.


 


Основно начело које се овим  законом промовише јесте да свако ко затражи има право да сазна сваку информацију која је у поседу власти, осим када је законом другачије одређено.


 


Информација од јавног значаја, у смислу овог закона, јесте информација којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези с радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а која се односи на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.


 


Орган јавне власти јесте: државни орган, орган територијалне аутономије, орган локалне самоуправе, као и организација којој је поверено вршење јавних овлашћења; правно лице које је основано или финансирано од стране државног органа, у целини или у претежном делу.


 


Да би се нека информација сматрала информацијом од јавног значаја није битно да ли је њен извор орган јавне власти или неко друго лице, нити је битан носач информација (папир, трака, филм, електронски медији) на коме се налази документ који садржи информацију, датум настанка информације, начин сазнавања информације, као ни друга слична својства информације.


 


Законом се уводи претпоставка да је тражена информација она информација за коју јавност има оправдан интерес да зна, односно претпоставка основаности захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја. Законом су таксативно наведени случајеви у којима се тражиоцу може одбити приступ траженој информацији. Ван изузетака прописаних законом, сваки приступ траженој информацији је слободан.


 


Право приступа информацији подразумева:


 


            1. право да се тражиоцу саопшти да ли орган уопште поседује тражену информацију


            2. право увида у документ који садржи информацију


            3. право на копију документа


            4. право тражиоца да му се документ који садржи тражену информацију достави факсом или путем обичне или електронске поште.


 


Права из овог закона могу се само изузетно подврћи ограничењима такође прописаним овим законом, уколико је то у демократском друштву неопходно, ради заштите од озбиљне повреде претежнијег интереса заснованог на уставу или закону. Приступ траженој информацији може бити ограничен само уколико је то неопходно ради заштите живота и здравља неког лица, интереса вођења судског поступка или неког другог правно уређеног поступка или откривања учиниоца кривичног дела, фер поступања и правичног суђења, ако би озбиљно угрозио одбрану земље, националну или јавну безбедност, или међународне односе, битно умањио способност државе да управља економским процесима у земљи, или битно отежао остварење оправданих економских интереса, учинио доступним информацију или документ за који је прописима или службеним актом заснованим на закону одређено да се чува као државна, службена, пословна или друга тајна, односно који је доступан само одређеном кругу лица, а због чијег би одавања могле наступити тешке правне или друге последице по интересе заштићене законом, који претежу над интересом за приступ информацији.  


 


Орган власти не мора тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја уколико се ради о информацији која је већ објављена и доступна у земљи или на интернету. У том случају ће орган власти у одговору на захтев означити носач информације (број службеног гласила, назив публикације и сл) и где је и када тражена информација објављена, осим у случају да је то општепознато. 


 


Ако орган власти оспори истинитост или потпуност информације од јавног значаја која је објављена, саопштиће истиниту и потпуну информацију, односно омогућиће увид у документ који садржи истиниту и потпуну информацију.


 


Поступак по захтевима:


 


            1. Тражилац подноси писмени захтев органу власти за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја. Захтев мора садржати:


            а) назив органа власти,


            б) име, презиме и адресу тражиоца,


            ц) што прецизнији опис информације која се тражи


            д) може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.


Тражилац не мора навести разлоге за захтев. Ако захтев не садржи податке, односно ако захтев није уредан, овлашћено лице органа власти дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, орган власти ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног. Орган власти је дужан да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева тражиоца,  при чему се такав захтев  уноси у посебну евиденцију, а примењују се исти рокови као кад је захтев поднет писмено. Орган власти може прописати образац за подношење захтева, али мора размотрити и захтев који није сачињен на том обрасцу.


            2. Орган којем је поднет захтев дужан је да о њему одлучи у року од 15 дана од дана пријема захтева, а у компликованијим случајевима рок се може продужити, али не више од 40 дана.


            3. Ако удовољи захтеву тражиоца, орган ће о томе сачинити службену белешку, а у случају одбијања захтева донеће решење са образложењем и доставити га тражиоцу.


            4. Против решења којим се одбија захтев за слободан приступ информацијама тражилац има право жалбе поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података личности у року од 15 дана од дана пријема решења. Законски рок у коме повереник треба да донесе одлуку по жалби је 30 дана од дана предаје жалбе.


Решења повереника су обавезујућа, коначна и извршна.


Административно извршење својег решења повереник спроводи принудом (принудном мером, односно новчаном казном), у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.


У поступку административног извршења решења повереника не може се изјавити жалба која се односи на извршење.


Ако повереник не може да спроведе своје решење онако како је наведено у ставу 2. овог члана, Влада му, на његов захтев, пружа помоћ у поступку административног извршења тог решења применом мера из своје надлежности, односно обезбеђивањем извршења решења повереника непосредном принудом.


 


У циљу остваривања права прописаних овим законом, органи власти именују једно или више овлашћених лица за поступање по захтевима. Уколико овлашћено лице није именовано, за поступање по захтевима надлежан је руководилац органа.


 


Овим законом је повереник за информације од јавног значаја установљен као самостални државни орган, независан у вршењу своје власти, који сходно одредбама закона има положај другостепеног органа приликом решавања основаности захтева за приступ информацијама од јавног значаја. Функцију повереника за информације од јавног значаја од 22. 12. 2004. године обавља Родољуб Шабић. Служба повереника налази се у Београду, у улици Светозара Марковића број 42, а писарница у Немањиној улици 22-26. Контакт телефон: 011/3408-900.


 


 


ОБРАСЦИ  ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ЗАХТЕВА  И  ЖАЛБИ


 


 


............................................................................................................................................                                                  


(назив и седиште органа коме се захтев упућује)


 


 


З А Х Т Е В


за приступ информацији од јавног значаја


 


На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја  („Службени гласник РС“ бр. 120/04), од горе наведеног органа захтевам*:


 


  обавештење да ли поседује тражену информацију;


  увид у документ који садржи тражену информацију;


  копију документа који садржи тражену информацију;


  достављање копије документа који садржи тражену информацију:**


поштом


електронском поштом


факсом


на неки други начин:***


 


_________________________________________________________


Овај захтев се односи на следеће информације:


 


__________________________________________________________


 


__________________________________________________________


 


__________________________________________________________


 


_________________________________________________________ .


(навести што прецизнији опис информације која се тражи, као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације)


 


Тражилац информације (име и презиме):____________________________


 


Адреса:_________________________________


 


У ____________________,


 


Дана:_________200___ године.


 


Потпис:_________________________________                                                             


 


 


________________________________________________


1, 2. У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите.


3. У кућици означити начин достављања копије докумената.


4.Када захтевате други начин достављања, обавезно уписати који начин достављања захтевате.


 


ПРИМЕР ОБАВЕШТЕЊА О ОБЕЗБЕЂЕЊУ


ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА


 


................................................................................................................................


                                                   (назив и седиште органа)


 


Број ................................................:


______________________________________


 


Датум ............................................:


______________________________________


 


 


На основу члана 16. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, поступајући по захтеву:


 


__________________________________________________________


(име и презиме подносиоца захтева)


 


за увид у документ који садржи


 


__________________________________________________________


(опис тражене информације)


 


достављам:


 


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


о стављању на увид документа који садржи


тражену информацију и о изради копије


 


 


Поступајући по захтеву број _______________________који је поднео


 


_______________________________________(име и презиме тражиоца информације), у року утврђеном чланом 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, обавештавамо Вас да дана ___________________, у времену ___________, у просторијама органа можете извршити увид у документ у коме је садржана тражена инфромација коју сте навели у захтеву.


 


            Том приликом, на Ваш захтев, биће Вам издата и копија документа са траженом информацијом.


 


            Копија стране А4 формата износи ___________ динара.


            Износ укупних трошкова израде копије траженог документа износи _______ динара и уплаћује се на жиро рачун_____________________.


 


Достављено:


1.      Именованом  (М.П)


2.      Архиви


 


_________________________________


(потпис овлаашћеног лица, односно руководиоца органа)


 


ПРИМЕР ЖАЛБЕ ПРОТИВ РЕШЕЊА О ОДБИЈАЊУ ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈИ


 


За повереника за информације од јавног значаја


Адреса за пошту: Немањина 22-26


Београд


 


Предмет бр. ..................................: ______________________________________


 


 


 


Ж А Л Б А*


 


(_________________________________________________________)


(име, презиме, односно назив, адреса и седиште жалиоца)


 


против решења:


 


(_________________________________________________________)


(назив органа који је донео решење)


 


број _____________од _______ године, у ______ примерака.


 


Наведено решење побијам у целости, јер није засновано на Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја.


            Диспозитивом наведеног решења, супротно члану _________** Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, мој захтев је неосновано одбијен. Зато сматрам да ми је орган решењем о одбијању захтева ускратио уставно и законско право на приступ информацијама од јавног значаја.


На основу изнетих разлога, предлажем да се жалба уважи, те да се поништи решење првостепеног органа и омогући приступ траженој информацији.


Жалбу подносим благовремено, у законском року утврђеном у члану 22. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.


 


_________________________________________________________


(подносилац жалбе - име и презиме)


 


_________________________________________________________


(адреса)


 У____________________


 


Дана_________________200__ године.


 


_________________________________________________________


(други подаци за контакт)


 


Потпис: _________________________


 


Напомена: У жалби се мора навести решење које се побија, назив органа који га је донео, као и број и датум решења. Довољно је да жалилац у жалби изложи у ком погледу је незадовољан решењем - жалбу не мора посебно образложити. У овом обрасцу дата је само једна од могућих верзија образложења жалиоца када првостепени орган донесе решење о одбијању захтева за приступ информацијама.


 


*Напомена: Навести члан закона који је орган власти повредио ускраћивањем приступа информацијама. Најчешће је реч о одредбама садржаним у члановима 8-14 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, који се односе на искључење и ограничење права на приступ информацијама.


 


ПРИМЕР ЖАЛБЕ КАДА СЕ НИЈЕ ОДЛУЧИВАЛО


ПО ЗАХТЕВУ (ЋУТАЊЕ УПРАВЕ)


 


За повереника за информације од јавног значаја


Адреса за пошту: Немањина 22-26, Београд


 


У складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја подносим:


 


Ж А Л Б У 


 


Због непоступања ор

ОБРАСЦИ  ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ЗАХТЕВА  И  ЖАЛБИ

 

 

............................................................................................................................................                                                  

(назив и седиште органа коме се захтев упућује)

 

 

З А Х Т Е В

за приступ информацији од јавног значаја

 

На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја  („Службени гласник РС“ бр. 120/04), од горе наведеног органа захтевам*:

 

  обавештење да ли поседује тражену информацију;

  увид у документ који садржи тражену информацију;

  копију документа који садржи тражену информацију;

  достављање копије документа који садржи тражену информацију:**

поштом

електронском поштом

факсом

на неки други начин:***

 

_________________________________________________________

Овај захтев се односи на следеће информације:

 

__________________________________________________________

 

__________________________________________________________

 

__________________________________________________________

 

_________________________________________________________ .

(навести што прецизнији опис информације која се тражи, као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације)

 

Тражилац информације ме и презиме):____________________________

 

Адреса:_________________________________

 

У ____________________,

 

Дана:_________200___ године.

 

Потпис:_________________________________                                                             

                                   

 

________________________________________________

1, 2. У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите.

3. У кућици означити начин достављања копије докумената.

4.Када захтевате други начин достављања, обавезно уписати који начин достављања захтевате.

ПРИМЕР ОБАВЕШТЕЊА О ОБЕЗБЕЂЕЊУ

ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА

 

................................................................................................................................

                                                   (назив и седиште органа)

 

Број ................................................:

______________________________________

 

Датум ............................................:

______________________________________

 

 

На основу члана 16. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, поступајући по захтеву:

 

__________________________________________________________

(име и презиме подносиоца захтева)

 

за увид у документ који садржи

 

__________________________________________________________

(опис тражене информације)

 

достављам:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о стављању на увид документа који садржи

тражену информацију и о изради копије

 

 

Поступајући по захтеву број _______________________који је поднео

 

_______________________________________(име и презиме тражиоца информације), у року утврђеном чланом 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, обавештавамо Вас да дана ___________________, у времену ___________, у просторијама органа можете извршити увид у документ у коме је садржана тражена инфромација коју сте навели у захтеву.

 

            Том приликом, на Ваш захтев, биће Вам издата и копија документа са траженом информацијом.

 

            Копија стране А4 формата износи ___________ динара.

            Износ укупних трошкова израде копије траженог документа износи _______ динара и уплаћује се на жиро рачун_____________________.

 

Достављено:

1.      Именованом  (М.П)

2.      Архиви

 

_________________________________

(потпис овлаашћеног лица, односно руководиоца органа)

ПРИМЕР ЖАЛБЕ ПРОТИВ РЕШЕЊА О ОДБИЈАЊУ ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈИ

 

За повереника за информације од јавног значаја

Адреса за пошту: Немањина 22-26

Београд

 

Предмет бр. ..................................: ______________________________________

 

 

 

Ж А Л Б А*

 

(_________________________________________________________)

ме, презиме, односно назив, адреса и седиште жалиоца)

 

против решења:

 

(_________________________________________________________)

(назив органа који је донео решење)

 

број _____________од _______ године, у ______ примерака.

 

Наведено решење побијам у целости, јер није засновано на Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

            Диспозитивом наведеног решења, супротно члану _________** Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, мој захтев је неосновано одбијен. Зато сматрам да ми је орган решењем о одбијању захтева ускратио уставно и законско право на приступ информацијама од јавног значаја.

На основу изнетих разлога, предлажем да се жалба уважи, те да се поништи решење првостепеног органа и омогући приступ траженој информацији.

Жалбу подносим благовремено, у законском року утврђеном у члану 22. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

 

_________________________________________________________

(подносилац жалбе - име и презиме)

 

_________________________________________________________

(адреса)

 У____________________

 

Дана_________________200__ године.

 

_________________________________________________________

(други подаци за контакт)

 

Потпис: _________________________

 

Напомена: У жалби се мора навести решење које се побија, назив органа који га је донео, као и број и датум решења. Довољно је да жалилац у жалби изложи у ком погледу је незадовољан решењем - жалбу не мора посебно образложити. У овом обрасцу дата је само једна од могућих верзија образложења жалиоца када првостепени орган донесе решење о одбијању захтева за приступ информацијама.

 

*Напомена: Навести члан закона који је орган власти повредио ускраћивањем приступа информацијама. Најчешће је реч о одредбама садржаним у члановима 8-14 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, који се односе на искључење и ограничење права на приступ информацијама.

           

 

 

 

ПРИМЕР ЖАЛБЕ КАДА СЕ НИЈЕ ОДЛУЧИВАЛО

ПО ЗАХТЕВУ (ЋУТАЊЕ УПРАВЕ)

                

За повереника за информације од јавног значаја

Адреса за пошту: Немањина 22-26, Београд

 

У складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја подносим:

 

Ж А Л Б У 

 

Због непоступања органа ____________________________________

 

__________________(назив органа) по  захтеву за приступ информацијама од јавног значаја у законски прописаном року.

 

Дана___________ поднео сам________________________________

 

________________(назив органа) захтев за приступ информацијама од

 

јавног значаја, у коме сам од надлежног органа захтевао_______________

 

________________________(навести податке о захтеву и информацији).

 

 

У прилогу Вам достављам потврду о поднетом захтеву (копију захтева).

 

Како је од подношења захтева протекао законом прописан рок у коме је орган власти био дужан да поступи по захтеву, сходно члану 16. ст. 1. и 3. Закона, стекли су се услови за изјављивање жалбе поверенику.

 

Подносилац жалбе:

 

 __________________________________________________________

(име, презиме, адреса, телефон)

 

У_______________ дана _______ 200__ године.

 

 

Потпис: ____________________