:: О нама > Надлежности

НАДЛЕЖНОСТ ВИШЕГ СУДА У НОВОМ САДУ


Законом о уређењу судова („Сл. гласник РС" 116/08, 104/09...13/16) одређена је надлежност вишег суда.

 

 

  Виши суд у првом степену:

 

1. суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора преко десет година;

 

2. суди за кривична дела: против човечности и других добара заштићених међународним правом, против Војске Србије; одавање државне тајне; одавање службене тајне; кривично дело прописано законом који уређује тајност података; позивање на насилну промену уставног уређења; изазивање националне, расне и верске мржње и нетрпељивости; повреда територијалног суверенитета; удруживање ради противуставне делатности; повреда угледа Републике Србије; повреда угледа стране државе или међународне организације; прање новца; кршење закона од стране судије, јавног тужиоца и његовог заменика; угрожавање безбедности ваздушног саобраћаја; убиство на мах; силовање; обљуба над немоћним лицем; обљуба злоупотребом положаја; отмица; трговина малолетним лицима ради усвојења; насилничко понашање на спортској приредби и јавном скупу; примање мита; злоупотреба положаја одговорног лица (члан 234. став 3. Кривичног законика); злоупотреба у јавним набавкама (члан 234а став 3. Кривичног законика);

 

3. суди у кривичном поступку према малолетним учиниоцима кривичних дела;

 

4. одлучује о молби за престанак мере безбедности или правне последице осуде за кривична дела из своје надлежности;

 

5. одлучује о захтевима за рехабилитацију;

 

6. одлучује о забрани растурања штампе и ширења информација средствима јавног информисања;

 

7. суди у грађанскоправним споровима кад вредност предмета спора омогућује изјављивање ревизије; у споровима о ауторским и сродним правима и заштити и употреби проналазака, индустријског дизајна, модела, узорака, жигова, ознака географског порекла, топографије интегрисаних кола, односно топографије полупроводничких производа и оплемењивача биљних сорти ако није надлежан други суд; у споровима о оспоравању или утврђивању очинства и материнства; у споровима за заштиту од дискриминације и злостављања на раду; у споровима о објављивању исправке информације и одговора на информацију због повреде забране говора мржње, заштите права на приватни живот, односно права на лични запис, пропуштања објављивања информације и накнаде штете у вези са објављивањем информације;

 

8. суди у споровима поводом штрајка; поводом колективних уговора ако спор није решен пред арбитражом; поводом обавезног социјалног осигурања ако није надлежан други суд; поводом матичне евиденције; поводом избора и разрешења органа правних лица ако није надлежан други суд;

 

 

 

Виши суд у другом степену одлучује о жалбама на одлуке основних судова:

 

1. о мерама за обезбеђење присуства окривљеног;

 

2. за кривична дела за које је прописана новчана казна и казна затвора до пет година;

 

3. на решења у грађанскоправним споровима; на пресуде у споровима мале вредности; у ванпарничним поступцима.

 

Виши суд води поступак за изручење окривљених и осуђених лица, пружа међународну правну помоћ у поступцима за кривична дела из своје надлежности, извршава кривичну пресуду иностраног суда, одлучује о признању и извршењу страних судских и арбитражних одлука ако није надлежан други суд, одлучује о сукобу надлежности основних судова са свог подручја, обезбеђује и пружа помоћ и подршку сведоцима и оштећенима и врши друге послове одређене законом.

 

Законом се може предвидети да у одређеним врстама правних ствари поступа само одређени виши суд.

 

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава одређено је подручје на коме Виши суд у Новом Саду има надлежност, а то је Основни суд у Новом Саду и Основни суд у Бачкој Паланци.

 

ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ

 

Законом о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције ( „Сл. гласник РС“ бр. 94/19) одређена је надлежности ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ:

 

Посебно одељење за сузбијање корупције у Вишем суду у Новом Саду, поступа у предметима за подручје Апелационог суда у Новом Саду за следећа кривична дела:

 

 -против службене дужности (чл. 359 и чл. 361 до чл.368 КЗ) и кривично дело давање и примање мита у вези са гласањем (чл. 156 Кривичног законика)


-против привреде (чл. 223, 223а, 224, 224а, 227, 228, 228а, 229, 230, 231, 232, 232а, 233, чл. 235 ст. 4, чл. 236 и 245 КЗ),


-против државних органа (чл. 322 ст. 3 и 4 и чл. 323 ст. 3 и 4 Кривичног законика) и кривичних дела против правосуђа (чл. 333 и 335, чл. 336 ст. 1,2 и 4 и чл. 336б, 337 и 339 Кривичног законика), ако су извршена у вези са кривичним делима из тачке 1) до 5) члана 2 Закону о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције