:: Унутрашње уређење > Судска управа вишег суда у Н.Саду

СУДСКА УПРАВА ВИШЕГ СУДА У НОВОМ САДУ

 


Судску управу Вишег суда у Новом Саду чине:

 

1. в.ф. председника суда – Боривој Пап
2. први заменик председника суда – Ненад Симовић
 3. секретар суда – Весна Мићин
4. референт за кадровске послове – Мирјана Мишковић
5. административно-технички секретар – Зорица Марковић

 6. судијски помоћник и задужена за Службу за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима – Јелена Остојин

Судска управа-детаљније

 

Писмена која се односе на послове судске управе распоређују се у групе и подгрупе на начин одређен чланом 262. Судског пословника.

 

Странке и њихове пуномоћнике прима председник суда и заменици председника суда у данима које одреди председник суда.