:: Унутрашње уређење > Судије

СУДИЈЕ

 

В.ф. председника суда

Боривој Пап

 

Заменик председника суда

први заменик судија Ненад Симовић

други заменик судија Анђелка Станојевић

 

1. КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

 

Председник кривичног одељења је судија МИРОЉУБ НОВИЋЕВИЋ.

Заменик председника кривичног одељења је судија МИЛИЦА НОВАКОВИЋ.

 

За судије кривичног одељења за поступање у првом степену одређују се:

 

1.Председник већа-судија ВИДОЈЕ МИТРИЋ
2. Председник већа-судија РАДЕ КАЛАЈЏИЈА
3.Председник већа-судија БОРИВОЈ ПАП
4. Председник већа-судија СЛОБОДАНКА ГУТОВИЋ
5. Председник већа- судија МИЛИЦА НОВАКОВИЋ
6. Председник већа- судија ТАТЈАНА ШУЊКА
7. Председник већа- судија САЊА РАКОВИЋ
8. Председник већа- судија ГОРДАНА ЛАТИНОВИЋ
9. Председник већа- судија АНА СТАМЕНИЋ
10. Председник већа- судија СРЂАН САВИЋ
11. Председник већа- судија ЈАСНА КОВАЧЕВИЋ

 

 

Судија Тамара Радовић која се одређује за поступање у кривичном одељењу овог суда је дана 30.03.2018. године постављена за вршиоца функције председника Основног суда у Новом Саду.

 

У кривичном одељењу међусобно се замењују судије:

Судија РАДЕ КАЛАЈЏИЈА и судија БОРИВОЈЕ ПАП

Судија ВИДОЈЕ МИТРИЋ и судија СЛОБОДАНКА ГУТОВИЋ,

Судија МИЛИЦА НОВАКОВИЋ  и  судија ТАТЈАНА ШУЊКА,

Судија ГОРДАНА ЛАТИНОВИЋ  и  судија САЊА РАКОВИЋ,

Судија АНА СТАМЕНИЋ, судија САВИЋ СРЂАН и судија ЈАСНА КОВАЧЕВИЋ.


Судије које су до сада поступале као првостепене судије задржавају у раду првостепене К предмете у складу са Програмом решавања старих предмета Вишег суда у Новом Саду до њиховог правоснажног окончања.

Судија Боривој Пап и судија Раде Калјџија који су распоређени у Посебно одељење за сузбијање корупције  настављају рад у започетим првостепеним К предметима до њиховог  окончања.

            У кривичним предметима против малолетних учинилаца кривичног дела поступаће судије у већима:

1. Председник већа-судија МИЛИЦА НОВАКОВИЋ
2. Председник већа-судија ТАТЈАНА ШУЊКА

 Наведене судије замењују једна другу.

 

 Судије за претходни и истражни поступак и судије за извршење кривичних санкција су:

1.Судија НЕНАД СИМОВИЋ
2.Судија СВЕТИМИР ПОПОВИЋ

Судије за претходни поступак се међусобно замањују, а у случају спречености наведених судија, у време дежурства, замењује их судија ТАТЈАНА ЂУРАШКОВИЋ.

 

КРИВИЧНО ВЕЋЕ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ЖАЛБАМА НА ОДЛУКЕ  ОСНОВНИХ СУДОВА (ДРУГОСТЕПЕНО ЖАЛБЕНО ВЕЋЕ) И ОДЛУЧИВАЊЕ ВАН ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА (ВАНПРЕТРЕСНО ВЕЋЕ)

 

У кривичном већу које ће одлучивати о жалбама на одлуке основних судова, односно у кривичном већу за одлучивање ван главног претреса, распоређују се: судија БИЉАНА ДЕЛИЋ, судија ТАТЈАНА ЂУРАШКОВИЋ и судија МИРОЉУБ НОВИЋЕВИЋ.

У већу које ће одлучивати о жалби на одлуке основних судова које се односе на спречавање насиља у породици и пружање заштитите и  подршке жртвама насиља у породици распоређују се: судија Видоје Митрић, судија Татјана Шуњка, судија Татјана Ђурашковић, судија Мирољуб Новићевић, судија Биљана Делић, судија Слободанка Гутовић, судија Милица Новаковић и судија Савић Срђан.

Лице одређено за везу је судија Татјана Шуњка. 

У случају потребе као члан КЖ и КВ већа може учествовати и сваки други судија овог суда.

Председници већа су дужни да организују континуирани рад већа и одговорни су за равномерну расподелу послова, судијским помоћницима у већу. У договору с члановима већа, планирају рад већа, тако да се поштује Програм решавања старих предмета, воде седнице већа и врше друге послове из делокруга председника већа.

Послове из реферата за оба већа, под надзором и упутствима судије обављаће судијски помоћници по одлуци председника суда.

  

ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ

 

Председник Посебног одељења за сузбијање корупције је судија Боривоје Пап, а заменик Председника посебног одељења за сузбијање корупције је Раде Калајџија.

 

За судије Посебног одељења за сузбијање корупције за поступање у првом степену одређују се:

1. Председник већа-судија Боривоје Пап
2. Председник већа-судија Раде Калајџија
3. Председник већа-судија Сања Раковић
4. Председник већа-судија Ана Стаменић
5. Председник већа-судија Гордана Латиновић
6. Председник већа-судија Јасна Ковачевић.

У Посебном одељењу за сузбијање корупције међусобно се замењују судије:

Судија Раде Калајџија и судија Боривоје Пап
Судија Ана Стаменић и Јасна Ковачевић
Судија Гордана Латиновић и Сања Раковић.

У кривичном ванпретресном већу поступају све судије Посебног одељења за сузбијање корупције. 

У случају потребе судије за претходни поступак могу учествовти као чланови  КВ већа као и сваки судија овог одељења у складу са законом.

Судије за предходни поступак се међусобно замењују, а у случају спречености наведених судија, у време дежурства, замењује их судија Ана Стаменић.

 

Судије за претходни поступак овог суда које су похађале програм сталне обуке коју спроводи Правосудна академија, а у смислу члана 24 став 1 Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције, поступају и као судије за претходни поступак Посебног одељења за сузбијање корупције.

 

2. ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

 

На пословима првостепеног судовања у предметима П, П1, П2, П3, П4, П-уз, Ппр-уз, Р, ПОМ И1 распоређују се:

 

-Судија МИРЕЛА НИКОЛЧИЋ

-Судија МИРЈАНА МАРКОВИЋ

-Судија ЉУБИНКА КЕКИЋ

 

На пословима првостепеног судовања у предметима П, П1, П2, П3, П4, Р, ПОМ И1 распоређује се:

 

-Судија АНИТА БУДИМИР

 

Наведене судије замењују једна другу.

 

Судије које су до сада поступале као првостепене судије задржавају у раду првостепене П предмете у складу са Програмом решавања старих предмета Вишег суда у Новом Саду до њиховог правоснажног окончања.

 

На пословима првостепеног судовања у предметима рехабилитације – (РЕХ) распоређују се све судије Грађанског одељења: Татјана Бјелогрлић, Наташа Дачић, Јасмина Аларгић, Љиљана Судар, Весна Бојовић, Јадранка Мали, Ксенија Рончевић, Душка Симић, Мирела Николчић, Мирјана Марковић, Љубинка Кекић, Анђелка Станојевић, Дејан Неатница и Анита Будимир.

 

У случају потребе формираће се судска већа од судија ове рефераде при чему су наведене судије председници већа у предметима у којима су задужени (својим предметима).

 

На пословима другостепеног судовања распоређују се судије:

 

 1.      ВЕЋЕ


-Судија ТАТЈАНА БЈЕЛОГРЛИЋ, председник Већа

-Судија ЉИЉАНА СУДАР, заменик председника Већа

-трећи члан I већа се допуњава члановима II, III и IV већа.


 2.      ВЕЋЕ


-Судија НАТАША ДАЧИЋ, председник Већа

-Судија ЈАСМИНА АЛАРГИЋ, заменик председника Већа

-Судија ДЕЈАН НЕАТНИЦА.

 

3.      ВЕЋЕ


-Судија ДУШКА СИМИЋ, председник Већа

-Судија ВЕСНА БОЈОВИЋ, заменик председника Већа

-Судија ЈАДРАНКА МАЛИ. 

 

 4.      ВЕЋЕ


-Судија АНЂЕЛКА СТАНОЈЕВИЋ, председник Већа

-Судија КСЕНИЈА РОНЧЕВИЋ, заменик председника Већа

-трећи члан IV већа се допуњава члановима I,II i III већа. 

 

Замена појединог члана већа врши се између судија чланова сва четири већа.

 

У случају потребе као члан ГЖ већа може учествовати и сваки други судија овог суда.

 

 3.ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ


Руководилац судске праксе грађанског одељења је судија ДУШКА СИМИЋ.

Руководилац судске праксе кривичног одељења је судија БИЉАНА ДЕЛИЋ.  

За судије одељења судске праксе одређују се:

 

            1. Судија ДУШКА СИМИЋ

            2. Судија БИЉАНА ДЕЛИЋ

            3. Судија: ТАТЈАНА БЈЕЛОГРЛИЋ

            4. Судија: МИЛИЦА НОВАКОВИЋ

Судије у саставу одељења судске праксе су уједно и чланови редакције БИЛТЕНА СУДСКЕ ПРАКСЕ.

 

Главни одговорни уредник БИЛТЕНА СУДСКЕ ПРАКСЕ је судија ДУШКА СИМИЋ.

 

Заменик главног и одговорног уредника БИЛТЕНА СУДСКЕ ПРАКСЕ  је судија БИЉАНА ДЕЛИЋ.

 

Посебне обавезе судија поверавају се:

1. судији ВИДОЈУ МИТРИЋУ евиденција, распоређивање и праћење рада судијских приправника.
2. судији НЕНАДУ СИМОВИЋУ поверавају се послови надзорног судије за судски депозит.

 

ПОСТУПАК ПО ПРИГОВОРУ У ПОСТУПЦИМА РАДИ ЗАШТИТЕ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

 

Поступак по приговору у поступцима ради заштите права на суђење у разумном року води председник суда, који и одлучује о приговору.

 

У случају спречености или одсутности председника суда, поступак по приговору  води судија Ненад Симовић, за предмете из области кривичног права, и судија Татјана Бјелогрлић, за предмете из области грађанског права, који и одлучују о приговорима.

 

За поступање по жалбама у поступцима ради заштите права на суђење у разумном року, поред председника суда, одређују се судије:

 

за предмете из области Грађанског права

1. Судија Љиљана Судар

2. Судија Наташа Дачић

3. Судија Јасмина Аларгић

4. Судија Душка Симић

5. Судија Татјана Бјелогрлић

6. Судија Весна Бојовић

7. Судија Анђелка Станојевић

8. Судија Дејан Неатница

9.Судија  Јадранка Мали

 

за предмете из области кривичног права:

1. Судија Биљана Делић 
2. Судија Татјана Ђурашковић
3. Судија Мирољуб Новићевић