:: Унутрашње уређење > Судије

СУДИЈЕ 

 

Председник суда

Мирослав Алимпић

 

Заменик председника суда

први заменик судија Ненад Симовић

други заменик судија Анђелка Станојевић

 

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

 

Председник кривичног одељења је судија СВЕТИМИР ПОПОВИЋ

Заменик председника кривичног одељења је судија ТАТЈАНА ШУЊКА

 

За судије кривичног одељења за поступање у првом степену одређују се:

 

01. Председник већа - судија ВИДОЈЕ МИТРИЋ

02. Председник већа - судија РАДЕ КАЛАЈЏИЈА

03. Председник већа - судија БОРИВОЈ ПАП

04. Председник већа - судија СЛОБОДАНКА ГУТОВИЋ

05. Председник већа - судија АНИТА БУДИМИР

06. Председник већа - судија ТАТЈАНА ШУЊКА

07. Председник већа - судија САЊА РАКОВИЋ

08. Председник већа - судија ГОРДАНА ЛАТИНОВИЋ

09. Председник већа - судија АНА СТАМЕНИЋ

10. Председник већа - судија СРЂАН САВИЋ

11. Председник већа - судија ЈАСНА КОВАЧЕВИЋ

12. Председник већа - судија ИВАНА ЈОСИФОВИЋ

13. Председник већа - судија НАТАША ВОЈНОВИЋ

 

Судија Тамара Радовић која се одређује за поступање у кривичном одељењу овог суда је дана 30.03.2018. године постављена за председника Основног суда у Новом Саду.

 

У кривичном одељењу међусобно се замењују судије:

 

- Судија РАДЕ КАЛАЈЏИЈА и судија БОРИВОЈЕ ПАП

- Судија ВИДОЈЕ МИТРИЋ и судија СРЂАН САВИЋ,

- Судија АНИТА БУДИМИР  и  судија ТАТЈАНА ШУЊКА,

- Судија ГОРДАНА ЛАТИНОВИЋ  и  судија САЊА РАКОВИЋ,

- Судија АНА СТАМЕНИЋ и судија ЈАСНА КОВАЧЕВИЋ,

- Судија ИВАНА ЈОСИФОВИЋ и судија НАТАША ВОЈНОВИЋ.


Судије које су до сада поступале као првостепене судије задржавају у раду првостепене К предмете према појединачном распореду предмета за сваког судију.

Судије Боривој Пап, Раде Калајџија, Сања Раковић, Гордана Латиновић, Ана Стаменић и Јасна Ковачевић, које су распоређени у Посебно одељење за сузбијање корупције настављају рад у започетим првостепеним К предметима до њиховог окончања, а према појединачном распореду предмета за сваког судију. 

У кривичним предметима против малолетних учинилаца кривичног дела поступаће судије у већима:

 

01. Председник већа-судија АНИТА БУДИМИР

02. Председник већа-судија ТАТЈАНА ШУЊКА

 

Наведене судије замењују једна другу. 

 

Судије за претходни поступак су:

 

01. Судија СЛОБОДАНКА ГУТОВИЋ

02. Судија СВЕТИМИР ПОПОВИЋ

 

Судије за претходни поступак се међусобно замењују, а у случају спречености наведених судија, у време дежурства, замењује их судија ТАТЈАНА ЂУРАШКОВИЋ.   


Судије за извршење кривичних санкција су:

 

01. Судија СЛОБОДАНКА ГУТОВИЋ

02. Судија СВЕТИМИР ПОПОВИЋ

 

СУДИЈЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА, Слободанка Гутовић и Светимира Поповића, у случају спречености, замењују судије кривичног одељења које поступају у првом степену.

 

КРИВИЧНО ВЕЋЕ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ЖАЛБАМА НА ОДЛУКЕ  ОСНОВНИХ СУДОВА (ДРУГОСТЕПЕНО ЖАЛБЕНО ВЕЋЕ) И ОДЛУЧИВАЊЕ ВАН ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА (ВАНПРЕТРЕСНО ВЕЋЕ)

 

У кривичном већу које ће одлучивати о жалбама на одлуке основних судова, односно у кривичном већу за одлучивање ван главног претреса, распоређују се: судија БИЉАНА ДЕЛИЋ, судија ТАТЈАНА ЂУРАШКОВИЋ и судија МИРОЉУБ НОВИЋЕВИЋ.

 

У већу које ће одлучивати о жалби на одлуке основних судова које се односе на спречавање насиља у породици и пружање заштитите и  подршке жртвама насиља у породици распоређују се: судија Видоје Митрић, судија Татјана Шуњка, судија Татјана Ђурашковић, судија Мирољуб Новићевић, судија Биљана Делић, судија Анита Будимир, судија Наташа Војновић и судија Савић Срђан.

 

Лице одређено за везу је судија Татјана Шуњка.

 

У случају потребе као члан КЖ и КВ већа може учествовати и сваки други судија овог суда.

 

Председници већа су дужни да организују континуирани рад већа и одговорни су за равномерну расподелу послова, судијским помоћницима у већу. У договору с члановима већа, планирају рад већа, тако да се поштује Програм решавања старих предмета, воде седнице већа и врше друге послове из делокруга председника већа.

 

Послове из рефераде за оба већа, под надзором и упутствима судије обављаће судијски помоћници по одлуци председника суда.

 

ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ

 

Председник Посебног одељења за сузбијање корупције је судија Боривоје Пап, а заменик Председника посебног одељења за сузбијање корупције је Раде Калајџија.

 

За судије Посебног одељења за сузбијање корупције за поступање у првом степену одређују се:

 

1. Председник већа судија Боривој Пап

2. Председник већа судија Раде Калајџија

3. Председник већа судија Сања Раковић

4. Председник већа судија Ана Стаменић

5. Председник већа судија Гордана Латиновић

6. Председник већа судија Јасна Ковачевић.

 

За судије Посебног одељења за сузбијање корупције за претходни поступак  одређује се:

 

1. судија Боривој Пап

2. судија Ненад Симовић

 

У Посебном одељењу за сузбијање корупције међусобно се замењују судије:

 

- Судија Раде Калајџија и судија Боривоје Пап

- Судија Ана Стаменић и Јасна Ковачевић

- Судија Гордана Латиновић и Сања Раковић.

 

У кривичном ванпретресном већу поступају све судије Посебног одељења за сузбијање корупције.

 

Судије за предходни поступак се међусобно замењују, а у случају спречености наведених судија, могу их замењивати  остале судије Посебног одељења за сузбијање корупције.

 

ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

 

Председник грађанског одељења је судија АНЂЕЛКА СТАНОЈЕВИЋ.

Заменик председника грађанског одељења је судија МИРЕЛА НИКОЛЧИЋ.

 

На пословима првостепеног судовања у предметима П, П1, П2, П3, П4, П-уз, Ппр-уз, Р, ПОМ И1 распоређују се:

 

- Судија МИРЕЛА НИКОЛЧИЋ

- Судија МИРЈАНА МАРКОВИЋ

- Судија ЉУБИНКА КЕКИЋ

Судија БРАНКА СТАНКОВИЋ

 

На пословима првостепеног судовања у предметима П, П1, П3, П4, П-уз, Ппр-уз, Р, ПОМ И1 распоређује се:

 

- Судија САЊА ГОЈКОВИЋ СТОЛИЋ. 

 

Наведене судије замењују једна другу.

 

На пословима првостепеног судовања у предметима рехабилитације – (РЕХ) распоређују се све судије Грађанског одељења: Наташа Дачић, Јасмина Аларгић, Љиљана Судар, Весна Бојовић, Јадранка Мали, Ксенија Рончевић, Душка Симић, Мирела Николчић, Мирјана Марковић, Љубинка Кекић, Анђелка Станојевић, Дејан Неатница, Бранка Станковић и Сања Гојковић Столић.

 

У случају потребе формираће се судска већа од судија ове рефераде при чему су наведене судије председници већа у предметима у којима су задужени (својим предметима).

 

На пословима другостепеног судовања распоређују се судије:

 

1. ВЕЋЕ

- Судија НАТАША ДАЧИЋ, председник Већа

- Судија ЈАСМИНА АЛАРГИЋ, заменик председника Већа

- Судија ДЕЈАН НЕАТНИЦА.

 

2. ВЕЋЕ

- Судија ДУШКА СИМИЋ, председник Већа

- Судија ВЕСНА БОЈОВИЋ, заменик председника Већа

- Судија ЈАДРАНКА МАЛИ. 

 

3. ВЕЋЕ

- Судија АНЂЕЛКА СТАНОЈЕВИЋ, председник Већа

- Судија КСЕНИЈА РОНЧЕВИЋ, заменик председника Већа

- Судија ЉИЉАНА СУДАР. 

 

 

Замена појединог члана већа врши се између судија чланова сва четири већа.

 

У случају потребе као члан ГЖ већа може учествовати и сваки други судија овог суда.

 

ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ

 

Руководилац судске праксе грађанског одељења је судија ДУШКА СИМИЋ.

Руководилац судске праксе кривичног одељења је судија БИЉАНА ДЕЛИЋ.

 

За судије одељења судске праксе одређују се:

 

1. Судија ДУШКА СИМИЋ

2. Судија БИЉАНА ДЕЛИЋ

3. Судија ТАТЈАНА ШУЊКА.

 

Судије у саставу одељења судске праксе су уједно и чланови редакције БИЛТЕНА СУДСКЕ ПРАКСЕ.

 

Главни одговорни уредник БИЛТЕНА СУДСКЕ ПРАКСЕ је судија ДУШКА СИМИЋ.

 

Заменик главног и одговорног уредника БИЛТЕНА СУДСКЕ ПРАКСЕ  је судија БИЉАНА ДЕЛИЋ.

 

Посебне обавезе судија  поверавају се:

 

1. судији ВЕСНИ БОЈОВИЋ поверава се праћење и реализација Програма за решавање старих предмета. Праћење старих предмета у грађанској реферади поверава се судији ВЕСНИ БОЈОВИЋ, а у кривичној реферади судији ТАТЈАНИ ШУЊКА.

 

2. судији ВИДОЈУ МИТРИЋУ евиденција, распоређивање и праћење рада судијских приправника.

 

3. судији СЛОБОДАНКИ ГУТОВИЋ поверавају се послови надзорног судије за судски депозит.

 

 

 

ПОСТУПАК ПО ПРИГОВОРУ У ПОСТУПЦИМА РАДИ ЗАШТИТЕ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

 

За поступање по приговору у поступцима ради заштите права на суђење у разумном року, поред председника суда, одређује се судија Јадранка Мали.

 

У случају спречености или одсутности председника суда и судије Јадранке Мали, поступак по приговору води судија Ненад Симовић за предмете из области кривичног права и судија Мирела Николчић за предмете из области грађанског права, који и одлучују о приговорима.

 

За поступање по жалбама у поступцима ради заштите права на суђење у разумном року поред председника суда,

 

ОДРЕЂУЈУ СЕ  СУДИЈЕ:

 

- за предмете из области Грађанског права

 

1. Судија Љиљана Судар

2. Судија Наташа Дачић

3. Судија Јасмина Аларгић

4. Судија Душка Симић

5. Судија Весна Бојовић

6. Судија Анђелка Станојевић

7. Судија Јадранка Мали

8. Судија Неатница Дејан

9. Судија Рончевић Ксенија

 

-за предмете из области кривичног права:

 

1. Судија Биљана Делић 

2. Судија Татјана Ђурашковић

3. Судија Мирољуб Новићевић