:: Унутрашње уређење > Судије

СУДИЈЕ

 

Председник суда

Мр Дарко Тадић

 

Заменик председника суда

први заменик судија Ненад Симовић

 

 

1. КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ


Председник кривичног одељења је судија Ненад Симовић

Заменик председника кривичног одељења је судија Милица Новаковић

 

Судије кривичног одељења за поступање у првом степену су:

 

Председник већа-судија ВИДОЈЕ МИТРИЋ

Председник већа-судија РАДЕ КАЛАЈЏИЈА

Председник већа-судија ТАМАРА РАДОВИЋ

Председник већа-судија БОРИВОЈ ПАП

Председник већа-судија СЛОБОДАНКА ГУТОВИЋ

 

Судије у кривичним предметима против малолетних учинилаца кривичних дела су:

 

Председник већа судија МИЛИЦА НОВАКОВИЋ

Председник већа судија ТАТЈАНА ШУЊКА

 

Судије за претходни и истражни поступак и судије за извршење кривичних санкција су:

 

Судија НЕНАД СИМОВИЋ

Судија СВЕТИМИР ПОПОВИЋ

 

Судије за претходни поступак се међусобно замaњују, а у случају спречености наведених судија, у време дежурства, замењује их судија ТАТЈАНА ЂУРАШКОВИЋ.

 

 

У кривичном већу које ће одлучивати о жалбама на одлуке основних судова, односно у кривичном већу за одлучивање ван главног претреса, распоређују се: 

 

Судија БИЉАНА ДЕЛИЋ

Судија ТАТЈАНА ЂУРАШКОВИЋ

Судија МИРОЉУБ НОВИЋЕВИЋ

 

У случају потребе као члан КЖ и КВ већа може учествовати и сваки други судија овог суда.

 

2. ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

 

Председник грађанског одељења је судија Татјана Бјелогрлић

Заменик председника грађанског одељења је судија Ивана Стеванов

 

На пословима првостепеног судовања у предметима П, П1, П2, П3, П4, П-уз, Ппр-уз, Р, ПОМ И1 распоређују се:

 

      судија ЈАДРАНКА МАЛИ

      судија ЉУБИНКА КЕКИЋ

      судија ВЛАДИМИР ИВКОВИЋ

      судија МИРЕЛА НИКОЛЧИЋ

      судија МИРЈАНА МАРКОВИЋ

 

Наведене судије замењују једна другу.

 

Судија ТАТЈАНА БЈЕЛОГРЛИЋ задржава у раду првостепене П предмете у којима је до сада поступала као првостепени судија, у складу са Програмом решавања старих предмета Вишег суда у Новом Саду за 2014. годину, до њиховог окончања. Истој се обуставља прилив нових П предмета.

 

Судије ЈАСМИНА АЛАРГИЋ, МИРЈАНА СКАНДАРСКИ и ЉИЉАНА СУДАР задржавају у раду првостепене П предмете у којима су до сада поступале као првостепене судије, у складу са Програмом решавања старих предмета Вишег суда у Новом Саду за 2015. годину, до њиховог окончања. Истима се обуставља прилив нових П предмета.

 

Судије ВЕСНА БОЈОВИЋ и ИВАНА СТЕВАНОВ задржавају у раду првостепене П предмете у којима су до сада поступале као првостепене судије, у складу са Програмом решавања старих предмета Вишег суда у Новом Саду за 2016. годину, до  њиховог окончања, као и по 5 (пет) својих досадашњих, најстаријих предмета посл. број Рех, на данашњи дан. Истима се обуставља прилив нових П предмета.

 

 На пословима првостепеног судовања у предметима рехабилитације - (РЕХ) распоређују се све судије Грађанског одељења: Татјана Бјелогрлић, Наташа Дачић, Љубинка Кекић, Јасмина Аларгић, Мирјана Скандарски, Љиљана Судар, Весна Бојовић, Јадранка Мали, Ивана Стеванов, Душка Симић, Мирела Николчић, Мирјана Марковић и Владимир Ивковић.

 

У случају потребе формираће се судска већа од судија ове рефераде при чему су наведене судије председници већа у предметима у којима су задужени (својим предметима).

 

На пословима другостепеног судовања распоређују се судије:


1.    ВЕЋЕ

        Судија ТАТЈАНА БЈЕЛОГРЛИЋ, председник Већа

        Судија ЉИЉАНА СУДАР, заменик председника Већа

        Трећи члан I већа се допуњава члановима II и III већа.

 

2.    ВЕЋЕ

        Судија НАТАША ДАЧИЋ, председник Већа

        Судија ЈАСМИНА АЛАРГИЋ, заменик председника Већа

        Судија ИВАНА СТЕВАНОВ

 

3.    ВЕЋЕ

       Судија ДУШКА СИМИЋ, председник Већа

       Судија ВЕСНА БОЈОВИЋ заменик председника Већа

       Судија МИРЈАНА СКАНДАРСКИ

 

Замена појединог члана већа врши се између судија чланова оба већа.

 

У случају потребе као члан ГЖ већа може учествовати и сваки други судија овог суда.

 

 

 

3. ПОСТУПЦИ РАДИ ЗАШТИТЕ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

 

Поступак по приговору у поступцима ради заштите права на суђење у разумном року води председник суда, који и одлучује о приговору. 

У случају спречености или одсутности председника суда, поступак по приговору води судија Ненад Симовић, за предмете из области кривичног права, и судија Вукица Кужић, за предмете из области грађанског права, који и одлучују о приговорима.

За поступање по жалбама у поступцима ради заштите права на суђење у разумном року, поред председника суда:

 

ОДРЕЂУЈУ СЕ СУДИЈЕ:

 

-за предмете из области грађанског права

 

Судија ЉИЉАНА СУДАР

Судија МИРЈАНА СКАНДАРСКИ

Судија НАТАША ДАЧИЋ

Судија ЈАСМИНА АЛАРГИЋ

Судија ДУШКА СИМИЋ

Судија ТАТЈАНА БЈЕЛОГРЛИЋ

Судија ИВАНА СТЕВАНОВ

Судија ВЕСНА БОЈОВИЋ

 

-за предмете из области кривичног права

 

Судија БИЉАНА ДЕЛИЋ

Судија ТАТЈАНА ЂУРАШКОВИЋ

 

ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ

 

Руководилац судске праксе грађанског одељења је судија ДУШКА СИМИЋ

Руководилац судске праксе кривичног одељења је судија БИЉАНА ДЕЛИЋ 

 

Судије одељења судске праксе су:

 

Судија ДУШКА СИМИЋ

Судија БИЉАНА ДЕЛИЋ

Судија ТАТЈАНА БЈЕЛОГРЛИЋ

Судија МИЛИЦА НОВАКОВИЋ

 

Судије у саставу судске праксе су уједно и чланови редакције БИЛТЕНА СУДСКЕ ПРАКСЕ.

 

Главни одговорни уредник БИЛТЕНА СУДСКЕ ПРАКСЕ је судија Душка Симић. Заменик главног и одговорног уредника БИЛТЕНА СУДСКЕ ПРАКСЕ је судија Биљана Делић.