:: Унутрашње уређење > Судијски помоћници

 

СУДИЈСКИ ПОМОЋНИЦИ

 

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у Новом Саду предвиђено је 19 судијских помоћника и за Посебно одељење за корупцију 4 судијска помоћника.

 

Судијски помоћник у звању саветника обавља следеће послове:

 

1. помаже судији у раду,

2. проучава правна питања у вези с радом судија у једноставнијим предметима, израђује нацрте једноставнијих судских одлука и припрема правне ставове за публиковање, под надзором и упутствима судије обавља и друге стручне послове, као и послове по налогу председника суда.

 

Услови за стицање звања судијског помоћника су завршен правни факултет, положен правосудни испит и најмање три године искуства у правној струци.

 

Судијски помоћник у звању самосталног саветника обавља следеће послове:

1. помаже судији у раду,

2. проучава правна питања у вези с радом судија у појединим предметим,

3. израђује нацрте судских одлука и припрема правне ставове за публиковање,

4. самостално или по упутствима судије обавља и друге стручне послове, као и послове по налогу председника суда.

 

Услови за стицање звања самосталног саветника су завршен правни факултет, положен правосудни испит, искуство од најмање пет године у правној струци и најмање две године искуства у правној струци након положеног правосудног испита.

 

Оцењивање рада


Рад судијског помоћника оцењује се једном годишње Правилником о критеријумима, мерилима и поступку за оцењивање рада судијског помоћника ("Сл. гласник РС" бр.32/2016), то исто важи и за судијског помоћника који је промљен у радни однос на одређено време. Судијски помоћник се оцењује за период од 01.јануара до 31.децембра, а резултати постигнути у извршавању послова и радних циљева се вреднују шестомесечно. Мишљење о раду са предлогом оцене судијског помоћника даје седница одељења, у којем је судијски помоћник распоређен или судија или веће с којим судијски помоћник ради, ако није распоређен у одељење суда – предлагач оцене. Рад судијског помоћника оцењује председник суда, по прибављеном мишљењу предлагача оцене. Оцене којима судијски помоћник може бити оцењен су :"нарочито се истиче", "истиче се", "задовољава" и "добар".