:: Унутрашње уређење > Судско особље

ЗАПОСЛЕНИ У СУДУ

 

Судско особље Вишег суда у Новом Саду, поред судијских помоћника и приправника, чине и државни службеници и намештеници запослени на административним, техничким, рачуновоственим, информационим и осталим пратећим пословима значајним за судску власт.

 

Број судског особља одређује председник суда актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у суду, у складу са кадровским планом. Мерила за одређивање броја судског особља утврђује министар надлежан за послове правосуђа.

 

Судско особље дужно је да савесно и непристрасно обавља своје послове и чува углед суда.

 

Распоред судског особља:

           

Управитељ судске писарнице је ДУШАНКА КНЕЖЕВИЋ.

Заменик управитеља судске писарнице је МИРЈАНА КАРАКАШ.

Шеф за информатику и аналитику је ОЛИВЕРА ВУКСАНОВИЋ.

Шеф рачуноводства је ЗОРА ТОДОРОВИЋ.

Шеф дактилобироа је МИРЈАНА  МИШКОВИЋ. 

Руководиоца правосудне страже и противпожарне заштите је СЛОБОДАН  КНЕЖЕВИЋ.