PRIPRAVNICI VOLONTERI VIŠEG SUDA U NOVOM SADU

 

U Višem sudu u Novom Sadu po sistematizaciji, koju odobrava resorno ministarstvo, nema više sistematizovano radno mesto pripravnika.

 

Međutim, Viši sud u Novom Sadu ima razumevanje i interesovanja za mldae diplomirane pravnike koji žele da steknu potrebna znanja, praksu i uslove za polaganje pravosdnog ispita, pa zainteresovane prima na pripravničku obuku u svojstvu pripravnika volontera.

 

Odredbom člana 67 Zakona o uređenju sudova ("Sl. glasnika RS" 116/08, 104/09...13/16) propisano je da diplomiran pravnik kao volonter može biti primljen na obuku u sud radi sticanja radnog iskustva i uslova za polaganje pravosudnog ispita bez zasnivanja radnog odnosa.

 

Volonter zaključuje ugovor o volontiranju na period od 2 godine.

 

Dinamika programa je utvrđena tako što je određeno da će pripravnik obići sve sudske službe i upoznati službenike suda i sudije. Pripravnici svoju praksu započinju radom u sudskoj pisarnici. Nakon završenog rada u sudskim pisarnicama, pripravnici se raspoređuju u sudska odeljenja.

U okviru obuke pripravnik će prisustvovati glavnim pretresima (krivica) i sednicama, odnosno raspravama (parnica), i raditi sve adekvatne poslove koji odgovaraju nivou lične osposobljenosti pripravnika. Procenu o tome donosi sudija koji sprovodi obuku.

 

Nakon dve godine radnog iskustava na poslovima pravne struke u pravosudnim organima, pripravnik volonter stiče zakonski uslov za polaganje pravosudnog ispita.

 

Nosioci poslova obuke:

 

predsednik suda – mr Darko Tadić

nadzorni sudija (sudija određen godišnjim rasporedom poslova za vođenje obuke pripravnika i volontera) - sudija Tamara Radović

sudija zadužen za konkretnog pripravnika u sudijskom odeljenju - principal

koordinator za rad sa pripravnicima i volonterima – sudijski pomoćnik Danijela Kukuruzović

 

Predsednik suda određuje nadzornog sudiju i koordinatora za rad sa pripravnicima, koji će biti zadužen za sprovođenje, prećenje i kontrolu obuke sudijskih pripravnika. Nadzorni sudija i koordinator vode evidenciju o pripravnicima i staraju se o doslednom sprovođenju dinamike programa obuke pripravnika volontera.

 

 

Za prijem u svojstvo pripravnika volontera potrebno je sudu dostaviti:

 

1Molbu za prijem u svojstvu pripravnika-volontera koja treba da sadrži kratku biografiju uz obavezan kontakt telefon (broj mobilnog telefona),

2. Fotokopija diplome ili uverenja o završenom fakultetu,

3. Fotokopija lične karte odnosno elektronski čitač lične karte.

 

Pravosudni ispit

 

Polaganje pravosudnih ispita za kandidate koji imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine organizuje Pokrajinski sekreterijat za propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice (Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad).