SUDIJE


Predsednik suda

mr Darko Tadić

 

Zamenik predsednika suda

prvi zamenik sudija Nenad Simović

drugi zamenik sudija Anđelka Stanojević

 

 

1.      KRIVIČNO ODELjENjE

 

Predsednik krivičnog odeljenja je sudija MIROLjUB NOVIĆEVIĆ.

Zamenik predsednika krivičnog odeljenja je sudija MILICA NOVAKOVIĆ.

 

 

Za sudije krivičnog odeljenja za postupanje u prvom stepenu određuju se:

 

1. Predsednik veća-sudija VIDOJE MITRIĆ
2. Predsednik veća-sudija RADE KALAJDžIJA
3. Predsednik veća-sudija BORIVOJ PAP
4. Predsednik veća-sudija SLOBODANKA GUTOVIĆ
5. Predsednik veća- sudija MILICA NOVAKOVIĆ
6. Predsednik veća- sudija TATJANA ŠUNjKA

 

Sudija Tamara Radović koja se određuje za postupanje u krivičnom odeljenju ovog suda je dana 30.03.2018. godine postavljena za vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Novom Sadu.

 

U krivičnom odeljenju međusobno se zamenjuju sudije:

- Sudija RADE KALAJDžIJA i sudija BORIVOJE PAP

- Sudija  VIDOJE MITRIĆ i sudija SLOBODANKA GUTOVIĆ,

- Sudija MILICA NOVAKOVIĆ  i  sudija TATJANA ŠUNjKA


Sudije koje su do sada postupale kao prvostepene sudije zadržavaju u radu prvostepene K predmete u skladu sa Programom rešavanja starih predmeta Višeg suda u Novom Sadu do njihovog pravosnažnog okončanja.

 

Sudija Borivoj Pap i sudija Rade Kaljdžija koji su raspoređeni u Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije nastavljaju rad u započetim prvostepenim K predmetima do njihovog  okončanja.

 

U krivičnim predmetima protiv maloletnih učinilaca krivičnog dela postupaće sudije u većima:

 

1. Predsednik veća-sudija MILICA NOVAKOVIĆ
2. Predsednik veća-sudija TATJANA ŠUNjKA

 

Navedene sudije zamenjuju jedna drugu.

 

Sudije za prethodni i istražni postupak i sudije za izvršenje krivičnih sankcija su:

 

1. Sudija NENAD SIMOVIĆ

2. Sudija SVETIMIR POPOVIĆ

 

Sudije za prethodni postupak se međusobno zamanjuju, a u slučaju sprečenosti navedenih sudija, u vreme dežurstva, zamenjuje ih sudija TATJANA ĐURAŠKOVIĆ.

 

 

 

 KRIVIČNO VEĆE ZA ODLUČIVANjE O ŽALBAMA NA ODLUKE  OSNOVNIH SUDOVA (DRUGOSTEPENO ŽALBENO VEĆE) I ODLUČIVANjE VAN GLAVNOG PRETRESA (VANPRETRESNO VEĆE)

 

 

U krivičnom veću koje će odlučivati o žalbama na odluke osnovnih sudova, odnosno u krivičnom veću za odlučivanje van glavnog pretresa, raspoređuju se: sudija BILjANA DELIĆ, sudija TATJANA ĐURAŠKOVIĆ i sudija MIROLjUB NOVIĆEVIĆ.

 

U veću koje će odlučivati o žalbi na odluke osnovnih sudova koje se odnose na sprečavanje nasilja u porodici i pružanje zaštitite i  podrške žrtvama nasilja u porodici raspoređuju se: sudija Vidoje Mitrić, sudija Tatjana Šunjka, sudija Tatjana Đurašković, sudija Miroljub Novićević, sudija Biljana Delić, sudija Slobodanka Gutović i sudija Milica Novaković.

 

Lice određeno za vezu je sudija Tatjana Šunjka.

 

U slučaju potrebe kao član KŽ i KV veća može učestvovati i svaki drugi sudija ovog suda.

 

Predsednici veća su dužni da organizuju kontinuirani rad veća i odgovorni su za ravnomernu raspodelu poslova, sudijskim pomoćnicima u veću. U dogovoru s članovima veća, planiraju rad veća, tako da se poštuje Program rešavanja starih predmeta, vode sednice veća i vrše druge poslove iz delokruga predsednika veća.

 

Poslove iz referata za oba veća, pod nadzorom i uputstvima sudije obavljaće sudijski pomoćnici po odluci predsednika suda.

 

 

POSEBNO ODELjENjE ZA SUZBIJANjE KORUPCIJE

 

Predsednik Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije je sudija Borivoje Pap, a zamenik Predsednika posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije je Rade Kalajdžija.

 

Za sudije Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije za postupanje u prvom stepenu određuju se:

 

1. Predsednik veća- sudija Borivoje Pap

2. Predsednik veća -sudija Rade Kalajdžija

3. Predsednik veća-sudija Sanja Raković

4. Predsednik veća-sudija Ana Stamenić

5. Predsednik veća sudija - Gordana Latinović

6. Predsednik veća- sudija Jasna Kovačević.

 

U Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije međusobno se zamenjuju sudije:

 

  - Sudija Rade Kalajdžija i sudija Borivoje Pap

  - Sudija Ana Stamenić i Jasna Kovačević

  - Sudija Gordana Latinović i Sanja Raković.

 

U krivičnom vanpretresnom veću postupaju sve sudije Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije.

 

U slučaju potrebe sudije za prethodni postupak mogu učestvovti kao članovi  KV veća kao i svaki sudija ovog odeljenja u skladu sa zakonom.

 

Sudije za predhodni postupak se međusobno zamenjuju, a u slučaju sprečenosti navedenih sudija, u vreme dežurstva, zamenjuje ih sudija Ana Stamenić.

 

Sudije za prethodni postupak ovog suda koje su pohađale program stalne obuke koju sprovodi Pravosudna akademija, a u smislu člana 24 stav 1 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, postupaju i kao sudije za prethodni postupak Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije.

 

2.      GRAĐANSKO ODELjENjE

 

Predsednik građanskog odeljenja je sudija TATJANA BJELOGRLIĆ.

Zamenik predsednika građanskog odeljenja je sudija IVANA STEVANOV.

 

Na poslovima prvostepenog sudovanja u predmetima P, P1, P2, P3, P4, P-uz, Ppr-uz, R, POM I1 raspoređuju se:

 

-Sudija JADRANKA MALI

-Sudija KSENIJA RONČEVIĆ

-Sudija VLADIMIR IVKOVIĆ

-Sudija MIRELA NIKOLČIĆ

-Sudija MIRJANA MARKOVIĆ

-Sudija LjUBINKA KEKIĆ

 

Navedene sudije zamenjuju jedna drugu.

 

Sudije koje su do sada postupale kao prvostepene sudije zadržavaju u radu prvostepene P predmete u skladu sa Programom rešavanja starih predmeta Višeg suda u Novom Sadu do njihovog pravosnažnog okončanja.

 

Na poslovima prvostepenog sudovanja u predmetima rehabilitacije – (REH) raspoređuju se sve sudije Građanskog odeljenja: Tatjana Bjelogrlić, Nataša Dačić, Jasmina Alargić, Mirjana Skandarski, Ljiljana Sudar, Vesna Bojović, Jadranka Mali, Ksenija Rončević, Ivana Stevanov, Duška Simić, Mirela Nikolčić, Mirjana Marković , Vladimir Ivković , Ljubinka Kekić  i Anđelka Stanojević.

 

U slučaju potrebe formiraće se sudska veća od sudija ove referade pri čemu su navedene sudije predsednici veća u predmetima u kojima su zaduženi (svojim predmetima).

 

 

Na poslovima drugostepenog sudovanja raspoređuju se sudije:

 

1.      VEĆE

-Sudija TATJANA BJELOGRLIĆ, predsednik Veća

-Sudija ANĐELKA STANOJEVIĆ, zamenik predsednika Veća

-Sudija LjILjANA SUDAR.

 

2.      VEĆE

-Sudija NATAŠA DAČIĆ, predsednik Veća

-Sudija JASMINA ALARGIĆ, zamenik predsednika Veća

-Sudija IVANA STEVANOV.

 

3.      VEĆE

-Sudija   DUŠKA SIMIĆ, predsednik Veća

-Sudija   VESNA BOJOVIĆ, zamenik predsednika Veća

-Sudija   MIRJANA SKANDARSKI. 

 

Zamena pojedinog člana veća vrši se između sudija članova oba veća.

 

U slučaju potrebe kao član GŽ veća može učestvovati i svaki drugi sudija ovog suda.

 

 

 

 3.      ODELjENjE SUDSKE PRAKSE

 

Rukovodilac sudske prakse građanskog odeljenja je sudija DUŠKA SIMIĆ.

Rukovodilac sudske prakse krivičnog odeljenja je sudija BILjANA DELIĆ.

 

            Za sudije odeljenja sudske prakse određuju se:

 

1. Sudija DUŠKA SIMIĆ

2. Sudija BILjANA DELIĆ

3. Sudija TATJANA BJELOGRLIĆ

4. Sudija MILICA NOVAKOVIĆ

 

Sudije u sastavu odeljenja sudske prakse su ujedno i članovi redakcije BILTENA SUDSKE PRAKSE.

 

Glavni odgovorni urednik BILTENA SUDSKE PRAKSE je sudija DUŠKA SIMIĆ.

 

Zamenik glavnog i odgovornog urednika BILTENA SUDSKE PRAKSE  je sudija BILjANA DELIĆ.

 

 

Posebne obaveze sudija poveravaju se:

 

1. sudiji VIDOJU MITRIĆU evidencija, raspoređivanje i praćenje rada sudijskih pripravnika.

2. sudiji NENADU SIMOVIĆU poveravaju se poslovi nadzornog sudije za sudski depozit.

 

 

 

POSTUPAK PO PRIGOVORU U POSTUPCIMA RADI ZAŠTITE PRAVA NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU

 

 

Postupak po prigovoru u postupcima radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku vodi predsednik suda, koji i odlučuje o prigovoru.

 

U slučaju sprečenosti ili odsutnosti predsednika suda, postupak po prigovoru  vodi sudija Nenad Simović, za predmete iz oblasti krivičnog prava, i sudija Tatjana Bjelogrlić, za predmete iz oblasti građanskog prava, koji i odlučuju o prigovorima.

 

Za postupanje po žalbama u postupcima radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, pored predsednika suda, određuju se sudije:

 

-za predmete iz oblasti Građanskog prava

 

1. Sudija Ljiljana Sudar

2. Sudija  Mirjana Skandarski

3. Sudija Nataša Dačić

4. Sudija Jasmina Alargić

5. Sudija Duška Simić

6. Sudija Tatjana Bjelogrlić

7. Sudija Ivana Stevanov

8. Sudija Vesna Bojović

9. Sudija Anđelka Stanojević

 

-za predmete iz oblasti krivičnog prava:

 

1. Sudija Biljana Delić 

2. Sudija Tatjana Đurašković

3. Sudija Miroljub Novićević