SUDIJE POROTNICI

 

Sudska veća su mešovita, tj. pored profesionalnih sudija, u presuđivanju učestvuju i sudije porotnici. Oni predstavljaju građane koji učestvuju u suđenjima.

 

Imenovanje sudija porotnika

 

Uvek se vrši se za određeni sud.

 

Za sudiju porotnika može biti imenovan punoletni državljanin Republike Srbije koji je dostojan funkcije sudije. Pri imenovanju se vodi računa o polu, starosti, zanimanju i društvenom položaju kandidata, o znanju, stručnosti i sklonosti ka pojedinim vrstama sudskih stvari. Sudija porotnik imenuje se na pet godina i može biti ponovo imenovan.

 

Sudiju porotnika imenuje Visoki savet sudstva na predlog ministra nadležnog za pravosuđe. Pre predlaganja, ministar pribavlja mišljenje suda za koji se sudija porotnik imenuje. Za sudiju porotnika može biti imenovano punoletno lice koje u momentu imenovanja ima manje od sedamdeset godina života.

 

Specifičan je slučaj kada se radi o sastavu sudskih veća koja postupaju u porodičnim sporovima. Tada porotnici moraju biti stručna lica koji imaju iskustva u radu sa decom i mladima. U krivičnim postupcima prema maloletnicima sudije porotnici se biraju iz redova nastavnika, učitelja, vaspitača i drugih stručnih lica koja imaju iskustva u radu sa decom i mladima.

 

Udaljenje i prestanak funkcije porotnika

 

Predsednik suda će udaljiti sudiju porotnika s funkcije ako je protiv njega pokrenut postupak za krivično delo zbog koga može biti razrešen ili postupak za razrešenje. 

 

Sudija  porotnik ne može biti advokat, niti sme pružati pravne usluge i stručne savete uz naknadu. S funkcijom sudije porotnika nespojive su i druge službe, poslovi i postupci koji bi bili oprečni dostojanstvu i nezavisnosti sudije ili štetni po ugled suda.

 

Funkcija sudije porotnika prestaje u slučaju: ukidanja suda u kome obavlja funkcije, razrešenja i istekom mandata.

 

Postupak u kome se utvrđuju razlozi za prestanak funkcije sudije porotnika pokreće: predsednik suda, predsednik neposredno višeg suda, predsednik Vrhovnog kasacionog suda i  ministar nadležan za pravosuđe

Postupak vodi i odluku donosi Visoki savet sudstva.

 

Funkcija sudije porotnika ne prestaje zbog navršenja radnog veka.

 

Sudija porotnik ima pravo na: naknadu troškova nastalih tokom vršenja funkcije, naknadu za izgubljenu zaradu, nagradu. 

 

Evidencija o sudijama porotnicima, kao i evidencija potrebnih podataka za vođenje ličnih listova sudija porotnika nalazi se u sudskoj upravi.

 

Odlukom o broju sudija porotnika u sudovima ("Sl. glasnik RS", broj 88/09) za Viši sud u Novom Sadu utvrđen je broj od 44 sudija porotnika. Odlukom Visokog saveta sudstva o imenovanju sudija porotnika za mandatni period od pet godina ("Sl. glasnik RS", broj 144/2014) za Viši sud u Novom Sadu imenovano je 43 sudija porotnika.