Матични подаци суда

Матични број: 08864276

ЈББК: 80447

ПИБ: 106399471

Жиро рачун - депозит: 840-252802-68

Жиро рачун судске таксе: 840-29598845-12

Жиро рачун - новчана казна, трошкови кривичног поступка и паушала: 840-29572845-24

Е-маил: uprava@ns.vi.sud.rs 

Сајт суда: www.ns.vi.sud.rs