Пресудом Вишег суда у Новом Саду од 13.04.2023. године окривљени Иван Контић оглашен је кривим због кривичног дела тешка телесна повреда и осуђен је на казну затвора у трајању од 4 године, у коју се урачунава време проведено у екстрадиционом притвору и у притвору. Од оптужбе су ослобођени окривљени Огњен Леђанац да је извршио кривично дело учествовање у тучи, а окривљени Лука Вукајловић кривично дело помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела.

Истом пресудом, оштећени је са имовинскоправним захтевом упућен на парницу.

Против првостепене пресуде жалбе су благовремено изјавили Више јавно тужилаштво у Новом Саду и браниоци окривљеног Ивана Контића.

Апелациони суд у Новом Саду је након одржане седнице већа дана 22.11.2023. године донео решење којим се усваја жалба Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, те се укида пресуда Вишег суда у Новом Саду и предмет враћа на поновно суђење, али пред потпуно измењеним већем.

У образложењу своје одлуке, другостепени суд наводи да је пресуда донета уз битне повреде одредаба кривичног поступка и на основу погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања.

Наведеним решењем је продужена мера забране напуштања стана према окривљеном Ивану Контићу, уз примену електронског надзора, која по овом решењу може трајати најдуже до 22.02.20224. године.