Пресудом Вишег суда у Новом Саду од 24.02.2022. године окривљени Радослав Мургашки је оглашен кривим због кривичног дела убиство у стицају са кривичним делом недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја. Суд је окривљеном претходно утврдио за кривично дело убиство казну затвора у трајању од 8 (осам) година, а за кривично дело недозвољена производња, држање, ношење, промет оружја и експлозивних материја 2 (две) године, те му изрекао јединствену казну затвора у трајању од 9 (девет) година, у коју се урачунава време проведено у притвору. Наведеном пресудом, од окривљеног су одузети пиштољ и муниција, док су законски заступници иза покојног оштећеног ради остваривања имовинскоправног захтева упућени на парнични поступак.

Против првостепене пресуде жалбу су изјавили Више јавно тужилаштво у Новом Саду и бранилац окривљеног.

Апелациони суд у Новом Саду је након одржане седнице већа дана 15.09.2022. године, донео пресуду којом се поднете жалбе одбијају као неосноване. У образложењу своје одлуке, другостепени суд наводи да је кривични поступак спроведен без битних повреда, те да је на основу правилно и потпуно утврђеног чињеничног стања, првостепени суд оценио да се у радњама окривљеног стичу сви битни елементи кривичног дела убиство у стицају са кривичним делом недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја. На основу изведених доказа, Виши суд у Новом Саду је несумњиво утврдио све одлучне чињенице за пресуђење ове кривичноправне ствари.