Пресудом Вишег суда у Новом Саду од 14.06.2022. године окривљени Бела Кихут је оглашен кривим због кривичног дела тешко убиство. Суд је окривљеном изрекао казну затвора у трајању од 18 (осамнаест) година, у коју се урачунава време проведено у притвору.

Против првостепене пресуде жалбу су изјавили Више јавно тужилаштво у Новом Саду и бранилац окривљеног.

Апелациони суд у Новом Саду је након одржане седнице већа дана 31.10.2022. године, донео пресуду којом се поднете жалбе одбијају као неосноване. У образложењу своје одлуке, другостепени суд је навео да је у току кривичног поступка на несумњив начин утврђено да је окривљени извршио кривично дело које му се ставља на терет, имајући у виду не само његову одбрану, већ и исказе сведока, као и остале доказе изведене у току поступка, а нарочито налаз и мишљење судског вештака.