Пресудом Вишег суда у Новом Саду, Посебног одељења за сузбијање корупције од 18.05.2022. године окривљени Драгутин Танасијевић оглашен је кривим да је у периоду од априла до октобра 2019. године, као службено лице-инспектор рада запослен у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања РС, у више наврата прекорачењем граница својих службених овлашћења, искоришћавањем свог службеног положаја, те невршењем своје службене дужности прибавио другим физичким лицима корист у виду непроцесуирања за учињене прекршаје, чиме је извршио продужено кривично дело злоупотреба службеног положаја.

Оптужницом Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, Посебног одељења за сузбијање корупције у девет тачака окривљеном је стављено на терет да у наведеном периоду у Сремској Митровици, Старој Пазови, Београду, Врднику, Иригу и Руми у више наврата као службено лице није поднео пријаве за непријављене раднике, који су били без уговора са послодавцем и без социјалног осигурања, као и да је сачинио акте за фирме са неистинитим садржајем. Такође, оптужним актом терети се и да је једном лицу прибавио материјалну корист и да је са умишљајем подстрекивао друго лице на извршење кривичног дела.

Суд је окривљеном изрекао казну затвора у трајању од 3 (три) године и 6 (шест) месеци, у коју се урачунава време проведено у притвору. Наведеном пресудом од окривљеног је одузета имовинска корист стечена извршењем кривичног дела и обавезан је да плати судски паушал.

Против првостепене пресуде жалбу су изјавили браниоци окривљеног.

Апелациони суд у Новом Саду је након одржане седнице већа дана 17.11.2022. године, донео пресуду којом се поднете жалбе одбијају као неосноване. У образложењу своје одлуке, другостепени суд је навео да је кривични поступак спроведен без битних повреда одредаба кривичног поступка, да је првостепени суд на основу правилно и потпуно утврђеног чињеничног стања правилно оценио да се у радњама окривљеног Драгутина Танасијевића стичу сви битни елементи продуженог кривичног дела злоупотреба службеног положаја.