Пресудом Вишег суда у Новом Саду од 30.09.2022. године окривљени Петар Корићанац је оглашен кривим због кривичног дела тешко дело против безбедности јавног саобраћаја у вези са кривичним делом угрожавање јавног саобраћаја. Суд је окривљеном изрекао казну затвора у трајању од 9 година, у коју се урачунава време проведено у притвору. Окривљеном је изречена мера безбедности забране управљања моторним возилом Б категорије у трајању од 5 година, рачунајући од дана правноснажности одлуке, с тим да се време проведено у затвору не урачунава у време трајања ове мере.

Против првостепене пресуде жалбу су изјавили Више јавно тужилаштво у Новом Саду и бранилац окривљеног.

Апелациони суд у Новом Саду је након одржане седнице већа дана 08.03.2023. године, донео пресуду којом се поднете жалбе одбијају као неосноване. У образложењу своје одлуке, другостепени суд је навео да је првостепени суд извео све доказе неопходне да се правилно и потпуно утврде чињенице од значаја за доношење законите и правилне одлуке у овој кривичноправној ствари.