Пресудом Вишег суда у Новом Саду од 19.09.2022. године окривљени Жарко Риђички оглашен је кривим за кривично дело тешко убиство и осуђен на казну затвора у трајању од 18 година, у коју се урачунава време проведено у притвору. Истом пресудом, оштећеној је досуђена накнада нематеријалне штете због душевних болова услед смрти блиског лица у износу од 1.000.000 динара.

Против првостепене пресуде жалбу су изјавили Више јавно тужилаштво у Новом Саду и бранилац окривљеног.

Апелациони суд у Новом Саду је након одржане седнице већа дана 27.03.2023. године, донео пресуду којом се поднете жалбе одбијају као неосноване. У образложењу своје одлуке, другостепени суд је навео да је кривични поступак спроведен без битних повреда, те да је првостепени суд на основу свих изведених доказа правилно и потпуно утврдио све чињенице од значаја за доношење законите и правилне одлуке у овој кривичноправној ствари.