Виши суд у Новом Саду је дана 07.06.2023. године донео и јавно објавио пресуду којом је окривљени Иван Кљајић оглашен кривим што је у временском периоду од почетка 2009. године па до краја 2011. године у Новом Саду као одговорно лице у својству генералног директора АД "Војводина Шпед" из Новог Сада, искористио свој положај одговорног лица и прибавио противправну имовинску корист за ДОО "Оптимум" из Суботице и ДОО "Панонија шпед" из Новог Сада у укупном износу од 43.676.641,94 динара, а оштетио АД "Војводина Шпед" из Новог Сада за наведени износ, чиме је извршио кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица.

Судско веће, којим је председавала судија Ивана Јосифовић, сматра да је на основу утврђених чињеница суд неспорно утврдио да је окривљени извршио кривично дело које му се оптужницом ставља на терет са директним умишљајем, будући да је био свестан свога дела и хтео његово извршење и знао је да је његово дело забрањено. Приликом одлучивања о кривичној санкцији, суд је од олакшавајућих околности ценио ранију неосуђиваност окривљеног. Са друге стране, од отежавајућих околности, суд је ценио начин извршења кривичног дела, односно да је окривљени у дужем временском периоду, од почетка 2009 па до краја 2011. године предузео низ незаконитих радњи којима је остварио за своја предузећа противправну имовинску корист, степен друштвене опасности окривљеног, који је извршио кривично дело у својству генералног директора, као и недостатак кајања и неспремност окривљеног да прихвати одговорност и сноси последице за своје поступке.

Имајући наведено у виду, суд је окривљеном изрекао казну затвора у трајању од 3 године.

Истом пресудом, суд је делимично усвојио имовинскоправни захтев оштећене, па се обавезује окривљени да оштећеној АД "Војводина Шпед" исплати износ од 43.676.641,94 динара, док се преко досуђеног а до затраженог износа од 92.000.000,00 динара оштећена са вишком имовинскоправног захтева упућује на парницу.

Против наведене пресуде странке и бранилац могу изјавити жалбу Апелационом суду у Новом Саду.